Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 12 kwietnia 2007 roku w godz. od 16.30 do 18.00

Protokół Nr VII/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 12 kwietnia 2007 roku w godz. od 16.30 do 18.00

Numer dokumentu: 7
Rok: 2007

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) radna Alina Sokół złożyła rezygnację z mandatu radnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.– lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny radny Andrzej Kubiak.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
4.Zapytania i interpelacje radnych.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

b) powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

c)zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

d)zmieniająca uchwałę Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
29 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy

6.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7.Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady.
Przewodniczącego Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2006 zostało doręczone radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję zgodnie ze Statutem Gminy Borek Wlkp. Dalej wyjaśnił, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Rady.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 20 marca 2007 r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp.za 2006 rok, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dalej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Wachowski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Obecny radny Andrzej Kubiak.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2006, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dalszej części Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Borek Wlkp. za 2006 rok.
Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nikt
z obecnych na sesji w tym temacie głosu nie zabrał.

Po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że w roku 2006 w Gminie Borek Wlkp. budżet był realizowany na bieżąco. Dodał także, że rok ten był rokiem wyborczym i wiele Gmin prześcigało się w wykonywaniu inwestycji w związku z powyższym oferty budowy dróg były astronomiczne, co spowodowało, że droga Ustronie – Zalesie została wykonana dopiero pod koniec roku. Następnie pogratulował Burmistrzowi, że rok 2006 upłynął w spokoju. Przewodniczący Rady podkreślił, że pod nieobecność Burmistrza z powodu choroby pracownicy Urzędu także dobrze gospodarowali budżetem, po czym ponownie zachęcił obecnych na sesji do dyskusji nad sprawozdaniem.
Nikt jednak głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VII/34/2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady wraz Wiceprzewodniczącymi w imieniu Rady Miejskiej Borku Wlkp. pogratulowali Burmistrzowi otrzymania absolutorium. Wręczając bukiet kwiatów życzyli wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w realizacji dalszych budżetów.
Burmistrz podziękował za kwiaty oraz udzielenie mu absolutorium. Dodał także, że podziękowania należą się także wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, pracownikom Urzędu Miejskiego, a szczególnie Sekretarz Gminy Elżbiecie Pawlak, która w czasie nieobecności Burmistrza spowodowanej chorobą realizowała budżet.

b) powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
W tym temacie uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr VII/35/2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Burmistrz wyjaśnił, że jest działka położona pomiędzy drogą gminną przy MGOK, a budynkiem SKR. Przeznaczona jest pod usługi.
Radny Mieczysław Dębowiak zwrócił uwagę, że działka ta powinna być przeznaczona pod parking, zapytał także czy jest konkretny wniosek na zakup wskazanej działki.
Następnie Burmistrz poinformował, że na przeciwległej działce jest zaplanowany Skatepark wraz z parkingiem na 60 miejsc parkingowych. Burmistrz dodał także, że za wspomnianą działką są jeszcze dwie działki gminne gdzie planowane jest targowisko wraz z dużym parkingiem. Zbycie działki będzie w drodze przetargu. Dodał, że wiele osób zabiega o kupno tejże działki.
Po czym radny Tadeusz Jańczak stwierdził, że teren ten powinien być przeznaczony na parking dla MGOK i będzie głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.
Burmistrz uważa, że miejsc pod budowę parkingu w Borku Wlkp. jest dużo, tylko należy mieć stosowne środki na budowę.

Głos zabrał także Przewodniczący Rady prosząc o wyjaśnienie, czy po zagospodarowaniu wspomnianej działki samochody nie będą miały utrudnionego skrętu na tym skrzyżowaniu.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz twierdząc, że ta działka będzie obwarowana specjalnymi warunkami przy sprzedaży, przy decyzji lokalizacyjnej obiektu również będą pewne ograniczenia.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak prosił
o potwierdzenie, że na tej działce nie będzie prowadzonych żadnych usług niebezpiecznych.
Burmistrz wyjaśnił, że będzie to na pewno jeden z warunków. Dodał także, że planowane jest tam działalność cicha i nieuciążliwa dla społeczeństwa.
Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się
od głosowania, 1 radny był przeciwny.
Uchwała Nr VII/36/2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

d)zmieniająca uchwałę Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
29 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
W tej sprawie nikt głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr VII/37/2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9.Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w związku
z wnioskiem Boreckiego Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego w Karolewie dotyczącym zmian cen wody i ścieków należy odbyć posiedzenia Komisji Rady w tym temacie.
Radna Róża Jędrosz poinformowała, że wcześniej zwołane posiedzenie Komisji Oświaty poszerzone o pozostałe Komisje Rady odbędzie się w dniu 18.04 tj. środa o godz. 15.00.
Następnie Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Zakładu i księgowych, na którym osoby te wyraziły gotowość udziału
w posiedzeniu Komisji Rady w tym temacie. Burmistrz dodał także, że we wniosku, który radni otrzymali naniesiono pewne poprawki o czym wszyscy zostaną powiadomieni na posiedzeniu. W tym punkcie Burmistrz stwierdził, że czynione są również starania o nabycie gruntu przy boisku sportowym w Borku Wlkp. z przeznaczeniem pod działalność sportową.
Radna Róża Jędrosz prosiła o zaproszenie Rady Nadzorczej oraz księgowej Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na posiedzenie Komisji Oświaty.
Radny Leszek Dajewski poruszył sprawę dofinansowania do realizacji zadań przy drogach powiatowych.
Burmistrz wyjaśnił, że na najbliższym konwencie wójtów i burmistrzów sprawy te będą omawiane. Następnie poinformował, że droga powiatowa na ul. Skokowskiej w Borku Wlkp. zostanie wyasfaltowana, po czym Starostwo Powiatowe w Gostyniu zaproponuje Gminie jej przejęcie.
Burmistrz poinformował, że droga za parkiem w Karolewie zostanie zmodernizowana poprzez łatanie dziur, natomiast na drodze przy Samorządowym Przedszkolu w Karolewie będzie położona nowa nawierzchnia asfaltowa.
W tym punkcie Przewodniczący Rady proponował aby sprawę dróg szczegółowo przeanalizować. Przewodniczący Rady uważa, że lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie drogi za parkiem w Karolewie „porządnie - poprzez wyprofilowanie, odwodnienie”.

Radna Irena Rozwora wnioskowała o modernizację drogi do bloków w Jeżewie.

Burmistrz poinformował, że w Jeżewie najpierw musi być wybudowana kanalizacja sanitarna.

Następnie sołtys wsi Skokówko Marian Antkowiak wnioskował o zwrócenie uwagi na niszczenie drogi w Skokówku przez jeżdżący tam bardzo ciężki sprzęt zatrudniony przy budowie obwodnicy miasta Borku Wlkp.

Burmistrz poinformował, że w tej sprawie należy złożyć wniosek o naprawę drogi do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. celem przekazania go do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

Ad.10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył VII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.


Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie