Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IX/2007 z uroczystej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 14 czerwca 2007 roku w godz. od 14.00 do 16.00

Protokół Nr IX/2007 z uroczystej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 14 czerwca 2007 roku w godz. od 14.00 do 16.00

Numer dokumentu: 9
Rok: 2007

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecny radny - Andrzej Kubiak).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy- Mirosława Kozłowska, nominowani do nagrody „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”, jubilaci 50 – lecia pożycia małżeńskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół, dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie, radni powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady.
4.Ślubowanie nowo wybranego radnego.
5.Uroczyste wręczenie medali z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)nadania tytułów i odznak „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”
b)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
c)zmian budżetu i w budżecie
d)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
e)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borku Wlkp.
f)zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych
g)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

7.Część artystyczna.
8.Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad. 3. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady.

Referat okolicznościowy przedstawił Przewodniczący Rady, stanowi on załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Ślubowanie nowo wybranego radnego.

W tym punkcie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej –Elżbieta Kordus wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego Józefowi Szymczakowi.
Po czym Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
dodał także, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
"Tak mi dopomóż Bóg."

Radny Józef Szymczak wypowiedział słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Po złożeniu ślubowania przez radnych, Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (ustawowo 15 radnych), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Ad. 5. Uroczyste wręczenie medali z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przewodniczący Rady prosił o wystąpienie jubilatów:
1)Maria i Bernard Szymaniak Bruczków
2)Maria i Stefan Andersz Jawory
3)Czesława i Sylwester Gruchot Zimnowoda
4)Danuta i Wacław Rożek Zalesie

oraz Burmistrza i Sekretarz Gminy o wręczenie medali parom małżeńskim obchodzącym jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego.

Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały wraz z opinią uzasadniającą nadanie odznaki ”Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 48 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Następnie wręczono Zarządowi OSP w Borku Wlkp. medal oraz grawerton.

b)nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Pani Teresy Majchrzak

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały wraz z opinią uzasadniającą nadanie odznaki ”Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 49 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Następnie wręczono Teresie Majchrzak medal oraz grawerton.

c)nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Pana Bronisława Szymczaka

Tomasz Szczepaniak – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z opinią uzasadniającą nadanie odznaki ”Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 50 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Następnie wręczono Zarządowi OSP w Borku Wlkp. medal oraz grawerton.

d)udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się
od głosowania, 1 radny był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 51 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

e)zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń wobec powyższego przeprowadzono głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 51 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

f)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 52 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
g)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak.
Nikt z obecnych w tej sprawie głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 53 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.

h)zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zabranie głosu w tym temacie.
Burmistrz poinformował, że wcześniejsze założenia były aby przejąć dwie drogi, a mianowicie ul. Mickiewicza i ul. Skokowska. Dodał także, że na budowę ul. Mickiewicza jest wykowywana dokumentacja celem otrzymania dofinansowania tego zadania ze środków unijnych, a do tego konieczne jest aby Gmina była właścicielem drogi. Następnie Burmistrz poinformował, że ul. Skokowska (od ul. Zdzieskiej do drogi krajowej NR 12) jest we władaniu Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. jest skłonna przejąć ul. Skokowską, jednak po modernizacji jej przez powiat.

Uwag w tym temacie nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 53 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zabranie głosu w tym temacie.
Burmistrz poinformował, że Gmina przystąpi do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp. w obrębie miejscowości: Jeżewo, Koszkowo, Zalesie, Bruczków, Karolew oraz Grodnica. Zmiana dotyczy wykazania terenów w w/w miejscowościach pod realizację boisk sportowych, placów zabaw, chodnika, parkingu i placu ćwiczeń dla OSP Zalesie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr IX/ 54 /2007 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Część artystyczna.

występ młodzieży Szkoły Podstawowej im. „Edmunda Bojanowskiego
w Wycisłowie
występ Uczniowskiego Klubu Sportowego w Borku Wlkp. – sekcja aerobiku

Ad. 8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył IX sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie