Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 09 lipca 2007 roku w godz. od 1400 do 1700

Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 09 lipca 2007 roku w godz. od 1400 do 1700

Numer dokumentu: 10
Rok: 2007

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecna radna Irena Rozwora oraz radny Marek Gruszka– lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.


Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

 7. Zapytania i interpelacje radnych.


 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:


 1. powołania radnego Józefa Szymczaka w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 2. powołania radnego Józefa Szymczaka w skład Komisji Oświaty, Zdrowia,

Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

 1. zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.

 2. przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wielkopolski na lata 2007 – 2013

 3. przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta

i Gminy Borek Wlkp.

 1. zmieniająca w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.”

 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

 3. zmian budżetu i w budżecie


 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.


Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.


Ad.3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.


Ad.4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.


Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych powiatu Gostyń.


Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie Burmistrz poruszył także sprawy:

 • dowozu tłucznia do budowy obwodnicy Borku Wlkp.

 • braku wody w Zimnowodzie – awaria po burzy – wiele interwencji

 • wycena gruntu pod targowisko – działka została wyceniona maksymalnie wysoko – Burmistrz poinformował, że w momencie przekazania gruntu spółce, musi być ponownie wyceniony.


Burmistrz odczytał także pismo Prezes Boreckiego Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Karolewie wyjaśniające pytania zadane przez radnego Tadeusza Jańczaka na sesji w dniu 26 kwietnia br. – pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


Następnie radny Marek Rożek poinformował, że na kontroli w Samorządowym Przedszkolu „Pod Dębem” w Karolewie zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej został poinformowany, że nie będzie robiony remont sal, ponieważ „obcięto” im środki budżetowe.


Następnie Burmistrz wyjaśnił, że część środków na remont sali

w przedszkolu była przyznana tylko, że środki te zostały „przejedzone” na inne zadania, jednak z rezerwy zostało 2.000 zł dołożone. Dodał także, że bardzo nieładnie jest kiedy podwładny skarży na przełożonego przed Komisją.


Radny Marek Rożek wyjaśnił, że dyrektor przedszkola na kontroli poinformowała, że na remont sal środki w budżecie miała zaplanowane, jednak zostały „ścięte”. Radny dodał, że każdy z kierowników chce jak najwięcej środków dla swojej placówki i za to należy ich pochwalić.


Przewodniczący Rady zapytał kiedy zostały obcięte środki dla Przedszkola Samorządowego w Karolewie w fazie projektu, czy już po zatwierdzeniu przez Radę.


Burmistrz wyjaśnił, że do projektu budżetu wszystkie jednostki składają „koncert życzeń” jednak nie wszystko może być spełnione. Przedszkole Samorządowe w Karolewie miało przyznane środki na remont dwóch sal ok. 20.000 zł.


Radny Marek Rożek przyznał, że środki na remont są (na dach, na wymianę okien). Wyjaśnił także, że rozumie że budżet do realizacji jest po zatwierdzeniu przez Radę, a słowo „obcięty budżet” jest tylko potocznym wyrażeniem.

 

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnego Tadeusza Jańczaka dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ulgi podatkowej za etat lub rozbudowę lokalu pod działalność gospodarczą.Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. powołania radnego Józefa Szymczaka w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu


Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.


Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).

Uchwała Nr X/ 57 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


 1. powołania radnego Józefa Szymczaka w skład Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego


Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

W tym temacie nikt głosu nie zabrał, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania(nieobecny radny Marian Łuczak).

Uchwała Nr X/ 58 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


 1. zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.


Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Radny Tadeusz Jańczak zwrócił uwagę, że proponowane w §43a wprowadzenie limitu czasowego wypowiedzi na sesji jest przypomnienie czasów minionego systemu, gdzie ludziom o odmiennym zdaniu „zamykano im usta” w ten czy inny sposób. Radny dodał, że nie zgadza się z tym zapisem i nie będzie głosował za wprowadzeniem tych zmian do Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady stwierdził, że punkt ten został wprowadzony na jego wniosek, uzasadnił to tym, że radni powinni wypracowywać swoje wnioski dotyczące poszczególnych projektów uchwał na posiedzeniach Komisji.

Przewodniczący Rady dodał także, że aby zabrać głos na sesji należy być przygotowanym, swoje wnioski można także przekazywać na piśmie celem sprawnego przeprowadzenia obrad.

Następnie radny Jan Wachowski wnioskował o utrzymanie tego punktu, ponieważ sesja to nie „jarmark”. Radni powinno wypracować swoje wnioski na posiedzeniach Komisji.

Radny Marek Rożek zwrócił uwagę, że radny Tadeusz Jańczak nie złożył wniosku tylko wyraził swoja opinię, wobec powyższego wniosek radnego Jana Wachowskiego nie musi być głosowany.

W związku z tym radny Jan Wachowski wycofał wcześniej zgłoszony wniosek.

Innych uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny , 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr X/ 59 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie Przewodniczący Rady podziękował Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Borek Wlkp. za wkład pracy.


 1. przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wielkopolski na lata 2007 – 2013


Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr X/ 60 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.


 1. przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Borek Wlkp.


Mieczysław Kowalski Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr X/ 61 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 1. zmieniająca w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych spółka

z o.o.”


Projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.


W tym punkcie radny Tadeusz Jańczak przeprosił Burmistrza za zamieszanie wokół wyceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Borek Wlkp. położonej w Karolewie, przeznaczonej jako wkład rzeczowy do w/w spółki.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr X/ 62 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.


 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.


Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Po czym Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy przeznaczenia działki położonej w Jeżewie na tereny rolnicze.

Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr X/ 63 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.


 1. zmian budżetu i w budżecie


Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zabranie głosu w tym temacie.

Nikt z obecnych głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr X/ 64 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.


W tym punkcie Burmistrz poinformował, że złożona interpelacja radnego Tadeusza Jańczaka jest wnioskiem o podjęcie uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ulgi w podatku od nieruchomości. Burmistrz wnioskował aby sprawa została szczegółowo przeanalizowana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Dodał także, że jeżeli Rada wyrazi taką wolę, stosowny projekt uchwały zostanie przygotowany. Jednak Burmistrz uważa, że nie należy zwalniać przedsiębiorców z podatku z tytułu zatrudniania osób, bądź z tytułu rozbudowy, ponieważ większość przedsiębiorców na terenie naszej gminy to drobni przedsiębiorcy i na pewno podatek nie stanowi tak dużego obciążenia.

Radny Tadeusz Jańczak uważa, że należy sprawę przeanalizować. Dodał także, że taka ulga w podatku będzie zachęta dla przedsiębiorców do zatrudniania osób, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia. Radny uważa, że podjęcie takiej uchwały jest w pełni zasadne.


Nikt więcej w tym punkcie głosu nie zabrał.


Ad.10. Wolne głosy i wnioski.


Obecny radny powiatowy – Grzegorz Józefowski.


Mieszkanka Borku Wlkp. – Elżbieta Kuklewska przedstawiła propozycję utworzenia Świetlicy Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych w lokalu salki katechetycznej w Zimnowodzie.

Cel: - odciążenie rodziców i zapoznanie osób niepełnosprawnych z innym życiem,

 • wymagane ok. 22 osoby niepełnosprawne z terenu gminy

 • ok. 950 zł miesięcznie dofinansowanie na jednego członka świetlicy

 • wniosek należy złożyć do 10 września br. – uruchomienie od 1 stycznia 2008r.

Zapewniła, że 20 osób niepełnosprawnych uczestniczących

w Świetlicy zapewni pokrycie kosztów jej utrzymania, ponadto powstaną nowe miejsca pracy.


Po czym wnioskowała o zaakceptowanie powyższej propozycji przez Radę oraz pomoc finansową w doposażeniu świetlicy i dowóz osób niepełnosprawnych do świetlicy.


W tej kwestii wypowiedziała się również Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. Dorota Dutkowiak informując, że po wstępnym rozpoznaniu 22 osoby niepełnosprawne wyraziły już pisemną deklarację uczestniczenia w świetlicy. Jednak miał powstać również Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie deklaracje udziału składały również te same osoby.


Radny Mieczysław Dębowiak zapytał, czy jest możliwość połączenia Zakładu Aktywności Zawodowej i Świetlicy Dziennego Pobytu.


Kierownik MGOPS wyjaśniła, że na każdą placówkę składa się odrębny wniosek wraz z wykazem uczestników.


Następnie Przewodniczący Rady wnioskował do Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

o zorganizowanie posiedzenia w tym temacie oraz zaproszenie osób zainteresowanych. Wnioskował również o zainteresowanie się tą sprawą przez kierownictwo tut. Urzędu.


W tym punkcie głos zabrał również radny powiatowy – Grzegorz Józefowski informując, że ostatnia sesja Rady Powiatu Gostyń odbyła się w dniu 28 czerwca br., a najważniejszymi tematami było:

 • zbycie lokalu użytkowego Ośrodka Zdrowia w Piaskach

 • zaciągnięcie kredytu długoterminowego na działalność zadań powiatu: 4.700 tyś i 1.900 tys. na drogi - ok. 16 mln. kredytu na koniec roku (było 12.500 mln.)

 • wydzielenie środków ochrony środowiska 30 tys. zł na prace geodezyjne (budowa zbiorników retencyjnych)

 • inf. z Powiatowego Urzędu Pracy – na koniec roku 2006 było 15.5%, obecnie ok. 11%

 • odbył się wybór dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu

 • inf. dotycząca sytuacji strajkowej w Szpitalu w Gostyniu

 • zakupiono nową karetkę pogotowia

Ponadto radny poinformował, że sprawę utworzenia Świetlicy Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych przedstawi Radzie Powiatu.


Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja Rady planowana jest pod koniec sierpnia br., dodał także, że w miarę potrzeb Komisje Rady powinny odbyć swoje posiedzenia. Po czym Przewodniczący Rady podziękował strażakom za organizację przy odpuście boreckim, wnioskował także do Burmistrza o wystosowanie pisemnego podziękowania dla firmy UNIROL z Borku Wlkp. za bezpłatne zrobienie „naczepek” dla chorągiewek.


Sołtys wsi Studzianna – Marian Roszak zapytał czy na dożynki wiejskie będą przyznawane środki z budżetu gminy.


Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w bieżącym roku nie będą organizowane dożynki gminne, natomiast wioski, które zorganizują dożynki wiejskie otrzymają dofinansowanie ok. 200 zł.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał na jakich zasadach będzie opracowywany „nowy” budżet gminy oraz czy będą zmieniane stawki podatkowe jako podstawa przyjęcia dochodu budżetu.


Wyjaśnień udzielił Burmistrz informując, że zawsze przed przystąpieniem do tworzenia projektu budżetu jest podejmowane zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok. Stawki podatkowe zmieniane są tylko wówczas kiedy Rada Miejska uzna za konieczne.


Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w gazecie (nie wymienił nazwy) były programy wakacji we wszystkich gminach, tylko nie w Borku Wlkp. Po czym wnioskował o zabranie ze wszystkich instytucji programów na wakacje

i umieszczenie na stronie internetowej, względnie na afiszach aby dzieci miały możliwość skorzystania z tych form wypoczynku.


Burmistrz stwierdził, że dzieci wiedzą bez specjalnych ogłoszeń co i kiedy jest organizowane. Dodał także, że jeżeli redakcja gazety zwróciłaby się o taką informacje do promocji , to momentalnie otrzymałaby ją.


Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. – Urszula Janowska poinformowała, że plakaty z programami imprez podczas wakacji są porozwieszane w wewnątrz i na zewnątrz biblioteki oraz w mieście.


Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że nie neguje tych ogłoszeń, jednak chodziło mu o to, aby wszystkie imprezy, które odbywają się w czasie wakacji były zebrane i umieszczone na jednym plakacie.


W tym punkcie głos zabrała także Elżbieta Kuklewska, która wróciła do sprawy utworzenia Świetlicy Dziennego Pobytu, stwierdziła, że osoby niepełnosprawne same mogłyby się wypowiedzieć gdzie chcą uczestniczyć, czy do świetlicy, czy też do Zakładu Aktywności Zawodowej.


Burmistrz stwierdził, że najważniejszą sprawą jest zatwierdzenie wniosku przez Wojewodę Wielkopolskiego, natomiast ZAZ i świetlica nie różnią się, poza tym, że w jednym osoby niepełnosprawne pracują, a w drugim nie pracują.

Burmistrz dodał także, że jedną z ważnych spraw będzie sfinansowanie lokalu pod działalność w tym zakresie.
Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył X sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman KręciołekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie