Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 13 września 2007 roku w godz. od 16.30 do 19.10

Protokół Nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 13 września 2007 roku w godz. od 16.30 do 19.10

Numer dokumentu: 11
Rok: 2007

W sesji uczestniczyło 11 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: Irena Rozwora, Andrzej Kubiak, Leszek Dajewski oraz Tadeusz Tomczak– lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie, radni powiatu gostyńskiego oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6.Zapytania i interpelacje radnych.

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a)powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
b)zaliczenia drogi powiatowej na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych,
c)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
d)udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu,
e)zmian budżetu i w budżecie,
f)ustalenia na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
g)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

8.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9.Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
10.Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.


Po czym poinformował, że do porządku sesji dodaje się projekt uchwały
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, który został omówiony i wprowadzony na posiedzeniu Komisji Rady.

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu
i zarządził głosowanie.
Za wprowadzeniem w/w projektu do porządku obrad głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do realizacji, a mianowicie:

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a)powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
b)zaliczenia drogi powiatowej na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych,
c)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
d)udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu,
e)zmian budżetu i w budżecie,
f)ustalenia na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
g)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.
h) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy


Ad.3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z X sesji Rady głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Grzegorz Józefowski.
Radny przedstawił zasadnicze inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe. Między innymi przebudowa dróg powiatowych:
Pępowo – Dłoń
Poniec – Rydzyna
Gostyń – Stankowo
Strumiany Borek Wlkp.
Krajewice – Łęka Mała
oraz budowa chodników:
Krajewice – Ziółkowo
Daleszyn
Zalesie
W służbie zdrowia:
modernizacja szpitala w Gostyniu

Sołtys wsi Jawory zapytał kiedy będzie dokończona budowa chodnika
w Jaworach.
Radny – Grzegorz Józefowski poinformował, że Powiat będzie starał się skończyć to zadanie.

Sołtys wsi Strumiany – Waldemar Dopierała zapytał, co z modernizacją drogi Dąbrówka – Borek Wlkp. przez Strumiany.

Rady Grzegorz Józefowski wyjaśnił, że zadanie to miało być rozpoczęte
w przyszłym roku, jednak nie udało się i będzie to finansowane tylko ze środków powiatowych, ponieważ zadanie to nie kwalifikuje się na dofinansowanie ze środków unijnych (łączny koszt to ok. 1800 tyś zł).

Sołtys wsi Grodnica – Roman Antczak wnioskował o wycięcie poboczy przy drogach powiatowych.

Radny Powiatu poinformował, że sprawa zostanie przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg.

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak wnioskował
o odkrzaczenie drogi powiatowej Cielmice – Siedmiorogów.

Radny Powiatu stwierdził, że w tej sprawie złoży zapytanie bądź interpelację na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Sołtys wsi Studzianna – Marian Roszak poinformował, że droga po której dowożono żwir do budowy obwodnicy jest bardzo zdewastowana.

Radny Grzegorz Józefowski poinformował, że w tej sprawie składał interpelację i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Jednak postara się jak najwcześniej odpowiedzieć na to pytanie.

Przewodniczący Rady poruszył sprawę modernizacji drogi powiatowej –
ul. Konopnickiej w Borku Wlkp., ponieważ wcześniej były uzgodnienia
z Zarządem Powiatu w powyższej sprawie. Zarząd Powiatu w Gostyniu poinformował, że chce modernizować drogę, jednak czeka, aby Gmina Borek Wlkp. wybudowała kanalizację sanitarną. Przewodniczący Rady dodał, że kanalizacja sanitarna na ul. Konopnickiej jest już wybudowana, a Zarząd Powiatu nie podjął się wcześniej deklarowanego zadania. W związku
z powyższym Gmina Borek Wlkp. będzie zmuszona wyrównać asfaltem część drogi rozkopanej po budowanie kanalizacji, co będzie kosztować ok. 70 tys. zł. Dodał, że jest narażanie Gminy na dość duże koszty. Przewodniczący Rady wnioskował do radnego powiatu o wyjaśnienie tej sprawy.

Radny powiatu Grzegorz Józefowski uważa, że pretensje do Zarządu Powiatu są słuszne, zadanie to będzie realizowane w latach 2009- 2010.

Innych uwag w tym temacie nie zgłoszono.


Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W tym punkcie Burmistrz poruszył także sprawy:
Program opieki nad zabytkami – konieczność założenia kart zabytków znajdujących się na terenie gminy - inwentaryzacja zabytków (oferta ze Śremu na wykonanie wskazanych kart wynosiła 1.000 zł za jedną)
Plany finansowe poszczególnych szkół oraz oddziałów przedszkolnych– wyliczona kwota subwencji oświatowej w 2007 roku – na ‘minusie” SP Wycisłowo, SP Zalesie, SP Zimnowoda oraz Liceum Profilowane w Borku Wlkp., SP Borek Wlkp., Gimnazjum w Zimnowodzie, Gimnazjum w Borku Wlkp., ZSZ Borek Wlkp. oraz Liceum Uzupełniające w Borku Wlkp. na „plusie” – plany te stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Wykaz oszczędności z tyt. Modernizacji SP w Borku Wlkp. – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Demografia szkół na lata 2006 –2013 – stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że droga w Studziannie, którą dowożono żwir do budowy obwodnicy jest przejezdna. Po czym dodał, aby sołtys wsi zapewnił mieszkańców, że będzie ona doprowadzona do porządku.

Redaktor gazety –„Życie Gostynia” Cezary Warczak zaproponował
o skorzystanie z kart zabytku, które znajdują się u konserwatora zabytków.

Radny Jan Wachowski stwierdził, że tworzenia Gimnazjum w Zimnowodzie
i szkoły średniej i zawodowej w Borku Wlkp. byli „oponenci”, a dziś szkoły te w wyniku finansowym są „na plusie”. Dodał także, że wynik finansowy „całej” oświaty jest także na „plus”.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione plany finansowe szkół zawierają tylko bieżącą działalność, jednak środki na oświatę są o wiele większe.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a)powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski.
Po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu proponowali w skład w/w zespołu przewodniczących poszczególnych Komisji.
Dodał również, że Przewodnicząca Komisji – Róża Jędrosz oraz Jan Wachowski wyrazili zgodę na udział w tymże zespole.
Po czym zapytał Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mieczysława Dębowiaka czy wyraża zgodę na udział w pracach zespołu.
Radny Mieczysław Dębiowiak wyraził zgodę.
W dalszej części Przewodniczący Rady stwierdził, że mimo nieobecności na posiedzeniu komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz w sesji Rady Miejskiej radnego Andrzeja Kubiaka zostanie zobowiązany do prac
w powyższym zespole.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania
Uchwała Nr XI/ 65 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)zaliczenia drogi powiatowej na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawiła pozytywna opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Również Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże uchwały.

Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 66 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawiła pozytywna opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Również Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 67 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


d)udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu,

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawiła pozytywna opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak także przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże uchwały.

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 68 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Mieczysław Kowalski Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

e)zmian budżetu i w budżecie,

Projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawiła pozytywna opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak także przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże uchwały.

Nikt głosu nie zabrał.
Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w w/w sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 69 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

f)ustalenia na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawiła pozytywna opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak także przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże uchwały.

Redaktor gazety „Życie Gostynia” zapytał ile obecnie istnieje tych punktów.

Sekretarz Gminy poinformowała, dotychczas maksymalna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 43 punkty oraz maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 7.
Redaktor pytał także jeśli w miejscowości jest jeden sklep, a w odległości mniejszej niż 50 m znajduje się kaplica, czy taki sklep otrzyma zezwolenie na sprzedaż alkoholu (np. w miejscowości Koszkowo)

Sekretarz Gminy poinformowała, że odległość między kaplica i sklepem jest przemierzona i jest mniejsza niż 50 m.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 70 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

g)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawiła pozytywna opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak także przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże uchwały.

Przewodniczący Rady prosił Burmistrza o wyjaśnienie, na czym polega zmiana Studium.

Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp. w obrębach miejscowości Borek Wlkp. i Karolew w granicy cmentarza przeznaczone pod lokalizację miejsc postojowych, ponieważ Agencja nie może przekazać gruntów Gminie.
Burmistrz dodał także, że zmiana Studium dotyczy likwidowania trasy starej obwodnicy Borku Wlkp. z przeznaczeniem wskazanego terenu pod usługi oraz zabudowę mieszkaniową, obecnie użytkowany rolniczo.

Nikt z obecnych głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 71 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

h)zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawiła pozytywna opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak także przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Tadeusz Jańczak.
Uchwała Nr XI/ 72 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.


Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Nie zgłoszono żadnych zapytań, ani interpelacji.

Ad.9.Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Powyższą informacje przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Róża Jędrosz, stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas informując, że uczniowie SP od 12 września br. chodzą do szkoły w mundurkach. Ponadto poinformował, że szkoła została zakwalifikowana do trzeciej edycji programu „Śpiewająca Polska” w wymiarze 4 godz. tygodniowo. Dyrektor dodał także, że szkoła w najbliższym czasie będzie miała zakładany monitoring, w liczbie 6 kamer z możliwością do rozbudowy do 8 kamer, do chwili obecnej udało się pozyskać środki od sponsorów oraz obiecaną dotację z funduszu prewencyjnego PZU razem ok. 5.000 zł. Łączny koszt monitoringu wynosi 9.000 zł. Dyrektor ma nadzieję, że pozostałą kwotę uda się szkole pozyskać ze środków pozabudżetowych.

Następnie Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Barbara Wawrzyniak wyjaśniła, że w dniu kiedy Komisja Oświaty sprawdzała gotowość placówki do nowego roku szkolnego w przedszkolu trwał jeszcze remont. Wykonano kompleksowy remont dachu, izolację oraz prace na placu zabaw dla dzieci. Dodała także, że przedszkole pozyskało środki dodatkowe na remont placówki od sponsorów oraz rodziców dzieci.

Redaktor gazety „Życie Gostynia” – Cezary Warczak zapytał ile kosztowały mundurki w poszczególnych szkołach.

Przewodnicząca Komisji Oświaty – Róża Jędrosz stwierdziła, że z informacji poszczególnych szkół wynikało, że koszt ten kształtował się od 46 zł do 31 zł.

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół wyjaśniła, że mundurki były
w tej samej cenie co w SP w Zalesiu i kosztowały 43 zł, natomiast w sprawozdaniu Komisji podano 46 zł.

Przewodnicząca Komisji Oświaty stwierdziła, że dane dot. Cen mundurków otrzymała ze szkół.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował Kierownikowi ZEAS – Barbarze Dajewskiej za udzielone odpowiedzi na pismo na pytania skierowane przez Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady odczytał pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o podjętej 2 kwietnia br. uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej naruszania przez radnych zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy (prowadzenie gospodarstwa rolnego przez radnego z wykorzystaniem wydzierżawionych od gminy gruntów rolnych, będących mieniem gminy, w której radny uzyskał mandat jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym).
Ponadto przedstawił pismo kampanii pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – wśród laureatów konkursu są również przedstawiciele naszej gminy.
Radna Róża Jędrosz proponowała aby na najbliższą sesję Rady Miejskiej zaprosić wskazane w piśmie osoby i wręczyć im nagrody.

Następnie radny Mieczysław Dębowiak wnioskował o wykoszenie traw na poboczu drogi Borek Wlkp. – Koźmin, ponieważ stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci podczas drogi do szkoły. Dalej zgłosił wniosek w sprawie braku pobocza przy drodze, którym idą dzieci do szkoły Głoginin - Zimnowoda
Radny ponowił także wniosek o założenie chodnika Głoginin - Zimnowoda

Przewodniczący Rady w sprawie koszenia rowów wyjaśnił, że prace te mogą być wykonywane po wylęgu ptaków. Dalej proponował położenie chodnika przy drodze gminnej, przez wieś, droga do szkoły wydłużyła by się minimalnie, ale skorzystali by na tym wszyscy mieszkańcy.

Radny powiatu Grzegorz Józefowski podziękował Radzie Miejskiej za deklarowane środki na 2008 rok na budowę drogi w Bruczkowie oraz budowę chodnika przy drodze w Wygodzie. Radny zapewnił, że Rada Powiatu wskazane zadania ujmie w planowanych inwestycjach na rok 2008.

Po czym Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego – Janusz Sikora przypomniał
o składaniu wniosków celem pozyskania środków, i tak:
„Program konserwatorski” wniosek do 15.09.2007 r. skierować do powiatu
do 30.09 należy składać prace do konkursu na najlepszą prace magisterską promującą Powiat Gostyń
do 30.10.br. należy składać wnioski o stypendia sportowe
Po czym dodał także, że w dniu 11.11.br planowane są rozgrywki samorządowców w piłkę nożna w Krobi. Wnioskował o wytypowanie osób na te rozgrywki.
Wicestarosta poinformował także, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wiadomości na temat stypendiów unijnych.

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XI sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.


Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady 
Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie