Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XII/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 25 października 2007 roku w godz. od 16.30 do 20.00

Protokół Nr XII/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 25 października 2007 roku w godz. od 16.30 do 20.00

Numer dokumentu: 12
Rok: 2007

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: Irena Rozwora, Andrzej Kubiak– lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół, dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Karolewie, radni powiatu gostyńskiego oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

 6. Zapytania i interpelacje radnych.

 

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,

 2. zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.,

 3. zmian budżetu i w budżecie,

 4. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy w Borku Wlkp.,

 5. przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013.

 

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.

 

 

Po czym poinformował, że z proponowanego porządku sesji został wycofany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013, natomiast proponuje się wprowadzenie dwóch projektów uchwał, a mianowicie:

 1. zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną

w uchwale budżetowej na 2007 rok na zadaniu „Przebudowa zasilania

energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp.”,

 1. przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.

 

Radny Marek Rożek uważa, że Rada powinna mieć przedstawione przyczyny zmiany porządku obrad.

Burmistrz wyjaśnił, że Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 – 2013 musi być szczegółowo przeanalizowany celem ujęcia wszystkich priorytetowych inwestycji. Poza tym planowane zadania inwestycyjne muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie Gminy.

Następnie Burmistrz wyjaśnił konieczność wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał nie zawartych w zaproszeniu na XII sesję Rady Miejskiej.

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczy określenia zadań na które zostały przeznaczone środki z umorzonych pożyczek.

 

Za wprowadzeniem powyższego projektu uchwały do porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

 

Po czym Burmistrz uzasadnił wprowadzenie projektu uchwały w sprawie

zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną

w uchwale budżetowej na 2007 rok na zadaniu „Przebudowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp.”. Poinformował, że Rada musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie w 2007 roku zobowiązania finansowego przekraczającego ponad kwotę ustaloną w uchwale budżetowej

do wysokości 96.000 zł dla w/w zadania inwestycyjnego.

 

Za wprowadzeniem powyższego projektu uchwały do porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządku obrad po wprowadzonych zmianach, a mianowicie:

 

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,

 2. zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.,

 3. zmian budżetu i w budżecie,

 4. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,

 5. zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2007 rok na zadaniu „Przebudowa zasilania

  energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp.”,
 6. przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Za przedstawionym porządkiem obrad głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

 

W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do realizacji.

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady.


Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją.

Następnie zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XI sesji.

Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XI sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora.

Radny przedstawił następujące sprawy:

 • do 30 .10.br składanie wniosków o stypendia sportowe,

 • do 2.11.br. składanie wniosków o stypendia socjalne,

 • przewidywany jest programy stypendialne dla uczniów, którzy uzyskują szczególne wyniki w konkursach,

 • dla dzieci z byłych obszarów „popegeerowskich” stypendia do 2008 r.

 • na lata 2007- 2013 uruchomienie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunkach technicznych (o charakterze socjalnym),

 • realizowany jest program „Pływam jak ryba” (na każda szkołę ok. 10 tys. zł) (ok. 180 uczniów),

 • planowana jest realizacja programu „Delfinem być” (ok. 360 uczniów),

 • od listopada br. do końca roku kalendarzowego przy Zespole Szkół

  w Gostyniu będzie działał punkt konsultacyjny, dyżurować tam będą pedagodzy i psychologowie,
 • DPS Zimnowoda – na ukończeniu budowa tarasu, jest budowana winda, został złożony wniosek o samochód,
 • realizowany jest II etap modernizacji szpitala w Gostyniu, który będzie obejmował izbę przyjęć,
 • drogi – dokończenie prac w Zalesiu – budowa chodnika od strony szkoły oraz przełożenie 260 mb chodnika,
 • przełożenie chodnika w Cielmicach – w 2009 roku,
 • dokończenie budowy drogi w Jaworach (50 tys. zł ) potrzeba ok. 120 tys. zł
 • Bruczków – dofinansowanie Gminy Borek Wlkp. 100 tys. zł, Starostwo Powiatowe 100 tys. zł – budowa chodnika (budowa systemu odwadniającego) do tablicy od klasztoru – natrysk, od tablicy białej położenie masy bitumicznej,
 • Wygoda – Starostwo Powiatowe 50 tys. zł,
 • droga na ul. Konopnickiej w 2009 roku, koszt ok. 1 mln zł, dalej od Dąbrówki do Strumian.

 

Radny Tadeusz Jańczak zapytał kiedy będzie wycinka krzewów przy drogach powiatowych. Wnioskował o wycięcie krzewów przy drodze Cielmice – Siedmiorogów Drugi.

Radny Mieczysław Dębowiak wyjaśnił, że wskazana droga jest już odkrzaczona. Następnie radny wnioskował o budowę chodnika w Leonowie.

Wicestarosta Janusz Sikora zwrócił się do radnych aby kopie wniosków

w sprawach dróg kierować także do niego, ponieważ wówczas ma możliwość je opiniować. Wicestarosta dodał także, że wszystkie wnioski powinny być opiniowane najpierw przez Urząd Miejski w Borku Wlkp.

 

Innych uwag w tym temacie nie zgłoszono.

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

 

Przed złożeniem swojego sprawozdania Burmistrz stwierdził, że inne były wcześniejsze uzgodnienia dotyczące budowy drogi w Bruczkowie.

A mianowicie od tablicy do skrzyżowana budowa chodnika oraz nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniem, natomiast Wicestarosta stwierdził, że

w ramach przekazanych przez Gminę Borek Wlkp. 100 tys. zł będzie budowane 100 m chodnika. Następnie Burmistrz poinformował, że wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego informujące o dodatkowych środkach w wysokości 60 tys. zł dla MGOPS.

Ponadto poinformował, że firma budująca obwodnicę Borku Wlkp. wykorzystała już całą rezerwę ok. 2,4 mln zł i brak środków na przywrócenie nawierzchni do należytego stanu od skrzyżowania z obwodnicą na ul. Głosiny do skrzyżowania w Skokówku.

Burmistrz poinformował także o rozpoczęciu w najbliższym czasie wymiany oświetlenia w Borku Wlkp. na ul. Rynek.

 

Po czym złożył sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Burmistrz zwrócił się do radnych o rozpatrzenie przejęcia drogi powiatowej Jeżewo – Skokówko, celem jej modernizacji, ponieważ dla mieszkańców miejscowości Jeżewo stanowi ona najbliższy dojazd do obwodnicy.

 

Następnie Wicestarosta Janusz Sikora stwierdził, że droga w Bruczkowie jest zakwalifikowana do drugiej kategorii. Dodał także, że w pierwszej kolejności będzie budowany chodnik wraz z odwodnieniem, a później od klasztoru do tablicy natrysk, od tablicy do skrzyżowania położenie nowej nawierzchni bitumicznej.

Mieszkaniec Borku Wlkp. - Janusz Szafraniak zapytał kto jest właścicielem drogi na ul. Koźmińskiej oraz przy parku w Karolewie.

Burmistrz wyjaśnił, droga na ul. Lisia Droga – droga gminna, droga przy parku jest drogą częściowo gminną. Dodał także, że wspomniana droga jest przewidziana do modernizacji od ul. Koźmińskiej do pałacu w Karolewie oraz odcinek drogowy od remizy OSP do skrzyżowania z drogą na Strumiany za stacją paliw.

 

Radny Tadeusz Jańczak zapytał o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł przy modernizacji drogi w Bruczkowie.

 

Radny Marek Rożek poinformował, że wcześniejsze uzgodnienia dotyczyły budowy chodnika i nawierzchni w Bruczkowie.

 

Następnie Burmistrz stwierdził, że podejmowana uchwała dotyczyła zapewnienia Gminy Borek Wlkp. o udzieleniu w 2008 r. pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę określony odcinek drogi powiatowej wraz z budową odwodnienia i jednostronnego pobudowania chodnika we wsi Bruczków w kwocie 100 tys. zł. Jednak w tym zakresie nie ma jeszcze podpisanego porozumienia. Dodał także, że jeżeli Starostwo Powiatowe nie będzie realizowano tego zadania w takim zakresie jak zapisano w uchwale, środki nie zostaną im przekazane.

 

Wicestarosta Janusz Sikora stwierdził, że Starostwo Powiatowe oczekuje dofinansowania do budowy chodnika w kwocie 100 tys. zł, natomiast nie przewiduje dofinansowania do budowy drogi drugiej kategorii dodał, że przy trzeciej jest oczekiwana pomoc ze strony Gminy. Wobec powyższego Wicestarosta poinformował, że ze strony Gminy Borek Wlkp. Starostwo oczekuje dofinansowania do budowy chodnika i odwodnienia. Stwierdził także, że kwota 100 tys. zł może nie wystarczyć na budowę wskazanego chodnika.

 

Radny Marek Rożek zapytał w którym roku będzie budowana wskazana droga.

 

Wicestarosta poinformował, że w przyszłym roku planowana jest budowa chodnika, natomiast jeśli nie w przyszłym to w następnym roku budowa drogi od tablicy do klasztoru.

 

Burmistrz stwierdził, że koszt budowy chodnika ok. 800 m o szer. 2 m wynosić powinna ok. 160 tys. zł.

 

Wicestarosta poinformował, że sprawę przekaże dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyniu , który ostatecznie poinformuje Gminę Borek Wlkp.

o rozstrzygnięciu tematu.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

 

Radny – Jan Wachowski zgłosił następujące zapytania:

 1. Czy Gmina wystąpiła z wnioskiem do KPP w Gostyniu o umieszczenie na naszym terenie masztów fotoradarowych?

 2. Czy kiedykolwiek dokonywana była ocena współpracy gmin z KPP

w Gostyniu?

 1. Czy Gmina była informowana o decyzji wyboru miejsc umieszczenia słupów fotoradarowych?

 

Radny Jan Wachowski poinformował, że w ostatnim artykule „Życia Gostynia” pt. „Nastał czas na fotoradary” przeczytał, że cztery maszty fotoradarowe staną na terenie powiatu gostyńskiego. Niestety żaden z nich na terenie Gminy Borek Wlkp. Miejsca umieszczenia słupów typowane były na podstawie badań oraz analiz występowania zdarzeń drogowych. Wybierano miejsca, gdzie trudno jest postawić policyjny patrol z radarem. Z tego artykułu dowiadujemy się też, że postanowiono wyróżnić te samorządy, które bardzo dobrze współpracują z KPP w Gostyniu nie tylko na poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W artykule też jest informacja, że mają być następujące słupy fotoradarowe. Dlatego tez radny prosi Burmistrza Borku Wlkp. o rozmowy z KPP w Gostyniu, by został chociażby jeden umieszczony, a miejsc niebezpiecznych na terenie gminy jest wiele, między innymi Borek Wlkp. ul. Powstańców Wlkp., Zimnowoda – droga wojewódzka.

 

Następnie radna Róża Jędrosz zapytała w imieniu rolników wsi Wyciskowo

i Studzienna gdzie składować folię z balotów.

 

Po czym Przewodniczący Rady zapytał kiedy będzie zatwierdzony Plan Przestrzennego Zagospodarowania za stadionem miejskim.

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu

W tym punkcie Przewodniczący Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników – Jan Wachowski przedstawił opinię poszczególnych kandydatów, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników.

 

W skład w/w komisji zaproponowano:

 1. radnego – Jana Wachowskiego

 2. radną – Różę Jędrosz

 3. radnego – Mieczysława Dębowiaka

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w tejże komisji.

 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej – Jan Wachowski wyjaśnił zasady głosowania. Po czym komisja przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

 

Po zakończeniu prac przygotowawczych Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Po odbyciu aktu głosowania komisja przystąpiła do obliczania oddanych głosów. Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół komisji dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego

w Gostyniu, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Jan Wachowski odczytał również protokół komisji z przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego

w Gostyniu do orzekania w zakresie prawa pracy, stanowiący załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr XII/ 73 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

 1. zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.

 

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

 

Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr XII/ 74 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 1. zmian budżetu i w budżecie

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

 

Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie zmniejszenia wydatków

w dziale 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 7800 zł, które przeinaczono na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury. Radny zapytał na jaki cel przeznaczono wskazane środki.

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmniejszenie w rozdziale 92109 dotyczy: 1)wynagrodzenia bezosobowego, gdzie zaplanowano 3400 zł i miało być przeznaczone na prace zlecone związane z obsługą świetlic. W związku z tym, że nie zawarto takich umów, kwotę tę się zmniejsza,

2) zakup energii w związku z oszczędnością w tym § zmniejsza się o kwotę 2400 zł

 1. zakup usług pozostały – rezerwa w §

Dalej Skarbnik wyjaśniła, że łączna kwota 7800 zł planuje się przeznaczyć na dotację dla MGOK na zakup krzeseł, natomiast MGOK wygospodaruje 8000 zł

i zakupi stoliki.

 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr XII/ 75 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

 1. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Asnyka

w Borku Wlkp.,

Mieczysław Kowalski Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

 

Nikt głosu nie zabrał.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr XII/ 76 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

 

 1. zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2007 rok na zadaniu „Przebudowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym

w Borku Wlkp.”

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Wyjaśnień w tym temacie udzielił Burmistrz informując, że na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa zasilania energetycznego wraz

z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp.„ w 2007 r. brakuje kwota w wysokości 96000 zł. Środki te otrzymamy ze sprzedaży punktów świetlnych na ul. Powstańców i na ul. Zdzież.

 

Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się7od głosowania

Uchwała Nr XII/ 76 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 

 1. przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski.

Po czym Wiceprzewodniczący Mieczysław Kowalski zapytał czego dotyczy etap II inwestycji.

Burmistrz wyjaśnił, że etap II dotyczy skanalizowania wioski Jeżewo, następnym etapem będzie połączenie z kanalizacją przy SKR w Borku Wlkp.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy teren wokół dworca PKP i cześć betoniarni jest skanalizowany.

 

Burmistrz poinformował, że nie wszystkie budynki zostały podłączone, np. na ul. Dworcowej są trzy takie budynki. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że nie zna szczegółowo dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i nie wie, w którym etapie wskazane posesje są ujęte.

 

Radny Marek Rożek zapytał, czy pod budowaną obwodnicą została położona rura kanalizacyjna.

 

Burmistrz stwierdził, że są dwie rury kanalizacyjne zapasowe położone pod obwodnicą, jest tylko problem z gazem, który należy doprowadzić do „BIOPAL-u”


Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr XII/ 77 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Burmistrz poinformował, że na zapytania radnego Jana Wachowskiego odpowie na następnej sesji w formie pisemnej.

Następnie poinformował, że na Składowisku Odpadów Komunalnych w Borku Wlkp. zostanie wyznaczony dzień celem odbioru folii w związku z zapytaniem radnej Róży Jędrosz.

W związku z pytaniem Przewodniczącego Rady Burmistrz poinformował również, że prawdopodobnie w 2008 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borek Wlkp. zostanie zatwierdzony.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek w sprawie przyznania środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolesławów.

Następnie Burmistrz poinformował, że pozytywna opinia Rady Miejskiej jest konieczna, ponieważ Gmina składa wniosek do FOGR na dofinansowanie w/w drogi.

Przewodniczący Rady zapytał czy Gmina ma dokumentację na budowę drogi w Celestynowie.

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma, jednak jeśli Rada wyrazi takie życzenie Gmina zleci wykonanie dokumentacji na budowę tejże drogi.

Radny Józef Szymczak zapytał, czy była by możliwość budowy drogi w Wcisłowie (od Adamczaka w kierunku miejscowości Jeżewo). Radny wnioskował także o odkrzaczenie wymienionej drogi.

Następnie radny Leszek Dajewski zgłosił wniosek o modernizację drogi w Trzecianowie w kierunku oczyszczalni.

Burmistrz stwierdził, że na terenie naszej gminie jest jeszcze wiele dróg, które wymagają modernizacji. Dodał także, że na najbliższej sesji Rady będzie przyjmowany Wieloletni Plan Inwestycyjny i wówczas Rada będzie musiała zdecydować które drogi są najpilniejsze do wykonania.

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił wniosek w sprawie przyznania środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Bolesławów i Wcisłowio.

Za wydaniem pozytywnej opinii na budowę powyższych dróg głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił:

1) pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości na terenie gminy Borek Wlkp.

2) regulamin rozgrywek samorządowego turnieju niepodległości w halowej piłce nożnej, który odbędzie się w Krobi w dniu 10 listopada br.

z udziałem samorządowców z Gminy Borek Wlkp.

3) pismo radnego Tadeusza Jańczaka dotyczące powstania funduszu wspierania inicjatyw lokalnych.

Po czym Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa przedstawiona przez radnego Tadeusza Jańczaka zostanie rozpatrzona na posiedzeniach Komisji Rady. Przewodniczący Rady dodał także, że radny może przygotować projekt uchwały w danej sprawie.

Radny Marek Rożek zapytał jaki jest stan prawny drogi i poboczy przy kolei i do dawnego GS”SCH” w Borku Wlkp. po czym radny zapytał także, do jakich terenów prowadzi droga przy posesji pana Adamkiewicza od ul. Konopnickiej i czy na budowę drogi w mieście Borku Wlkp. można ubiegać się o dofinansowanie ze środków FOGR.

Burmistrz wyjaśnił, że droga od ul. Dworcowej w kierunku dworca PKP, bocznica aż do AGRO MRÓZ jest własnością PKP.

Burmistrz wyjaśnił także, że droga od ul. Konopnickiej przy panu Lekowskim jest drogą nieskomunalizowaną, prywatną.

Radny Mieczysław Dębowiak poinformował, że w Głogininie nie ma możliwości łącznia się z Internetem.

Burmistrz wyjaśnił, że NEOSTRADA działa tylko tam gdzie jest łącze światłowody, natomiast w tym rejonie nie ma takich łączy.

Sołtys wsi Dąbrówka wnioskował o zamontowanie na wioskach tablic informacyjnych. Sołtys poparł także wniosek radnego Tadeusza Jańczaka

w sprawie utworzenia funduszu wspierania inicjatyw lokalnych.

 

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 

 

 

 

Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman Kręciołek
 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie