Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MICKIEWICZA I ASNYKA W BORKU WLKP.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MICKIEWICZA I ASNYKA W BORKU WLKP.

Data publikacji: 2008-11-17
Termin składania ofert: 2008-12-12

WYJAŚNIENIE DO SIWZ z dnia 08.12.2008 - załącznik poniżej ogłoszenia

Zmiana w SIWZ z dnia 27.11.2008 - załącznik poniżej ogłoszenia

 

Borek Wielkopolski: Numer ogłoszenia: 316759 - 2008; data zamieszczenia: 17.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MICKIEWICZA I ASNYKA W BORKU WLKP..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i Asnyka w Borku Wlkp. Administratorem drogi gminnej jest Urząd Miejski w Borku Wlkp. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę kanału deszczowego w ulicy Mickiewicza i Asnyka w Borku Wlkp., w tym: - roboty ziemne, - roboty montażowe, - roboty pozostałe..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.56.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009. 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3.800,00 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 2 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie inwestycje o podobnym przedmiocie zamówienia poświadczone referencjami, 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w zakresie przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane), 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca 1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, 3.Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 2 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, 4.Polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Termin gwarancji jakości wykonania robót - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia możliwa jest do wglądu w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., pok. nr 1 tel. 065 57 16 120.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp., SEKRETARIAT. Otwarcie ofert nastąpi w M - GOK w Borku Wlkp. SALKA POSIEDZEŃ, w dniu 12.12.2008r. o godz: 09:10..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-08
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie