Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych » WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami) i Uchwały Rady Miejskiej w Borku Wlkp. Nr XLVIII/300/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania).
Do wniosku należy dołączyć / art.18 ust.6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi/:
1 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika zarządcy lub
administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży zlokalizowany
będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego,
potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Wniosek należy składać z kompletem załączników.

OPŁATY:
W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

1. Opłata podstawowa:

-525 zł–na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo,

-525 zł-na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,

-2100 zł–na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

2. Gdy roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

-37.500 zł–dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo –opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

-37.500 zł–dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu –opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

-77.000zł–dla napojów o zawartości pow. 18% alkoholu –opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Terminy płatności:

-I rata –do 31 stycznia.

-II rata do 31 maja

-III rata do 30 września.


Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia br. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i wnoszą opłatę na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim, jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie z dwóch różnych tytułów łącznie o 60% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, dla danego roku. Niezłożenie w dodatkowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu wraz z wymaganą opłatą oraz niezapłacenie w dodatkowym terminie raty wraz z wymaganą dodatkową opłatą, spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski Borku Wlkp.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Borek Wielkopolski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się
oddzielnie na następujące rodzaje:
1.do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
2.powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/
3.powyżej 18 % zawartości alkoholu.
Burmistrz wydaje zezwolenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wymogów Uchwały Rady Miejskiej w Borku Wlkp. Nr XLVIII/300/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.


Załączniki:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Majchrzak
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2020-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-11-12
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie