Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Dostawa gazu propan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Dostawa gazu propan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie”.


Zimnowoda, dnia 10 listopada 2011r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa gazu propan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie”.Zamawiający – Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z siedzibą Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), który stanowi iż: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, unieważnia przedmiotowe postępowanie.


UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 02 listopada 2011r. dokonał wyboru oferty złożonej przez AmeriGas Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Modlińskiej 344, 03-152 Warszawa. Zamawiający w dniu 08 listopada 2011r. wysłał e-mailem do Wykonawcy zaproszenie do podpisania umowy, w którym określił termin zawarcia umowy na dzień 10 listopada 2011r. na godz.: 10:00. W dniu 09 listopada br. o godz. 9:00 powyższe zaproszenie zostało również wysłane faksem do Wykonawcy. Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej tego samego dnia (tj. 09.11.2011r.) pełnomocnik firmy AmeriGas Polska Sp. z o. o. oświadczył, że pomimo wyboru złożonej przez firmę oferty jako najkorzystniejszej nie stawi się na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie tj. w dniu 10 listopada 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Zespołu Szkół w Zimnowodzie oraz nie podpisze z Zamawiającym umowy. We wskazanym w zaproszeniu terminie Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca odmówił podpisania umowy.
Biorąc pod uwagę fakt, iż kolejna oferta w postępowaniu została złożona na kwotę wyższą niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie