Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Numer uchwały: 264
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami)

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 2. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 

1/ przy jednej osobie w rodzinie - 3%

2/ przy dwóch osobach w rodzinie - 4%

3/ przy trzech osobach w rodzinie - 5%

 

 

§ 3. Do członków rodziny, o których mowa w § 2 ust 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1/ współmałżonka,..

2/ pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego

współmałżonka dzieci ukończenia 18 roku życia lub do czasu

ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.

3/ pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku.

4/ dzieci niepełnosprawne nie posiadające źródła dochodu,

5/ rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

 

§ 4. l. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek, w wysokości ustalonej w § 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. l, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust 2 nauczyciel dołącza oświadczenie, dotyczące jego. stanu rodzinnego określonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w§ 3.

 

mieszkalnego,

 

 

 

2/ pobierania wynagrodzenia za czas choroby,

 

3/ pobierania zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opieki nad chorym

członkiem rodziny,

4/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,

okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

5/ niewykonywania pracy z powodu urlopu dla poratowania zdrowia,

 

6/ korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 6. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu.

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV /178/ 2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia l0 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od l stycznia 2006 r.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy,

a także:

1/ nie świadczenia pracy, za które przysługuje nagrodzenie,

2/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 5.1. Dodatek przysługuje nauczycielowi:

1/ niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku kalendarzowym, ustalonego przez Radę Ministrów.

§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole na terenie wiejskim i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwanym dalej "dodatkiem."

UCHWALA NR XXXVIII /264/ 2006

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 STYCZNIA 2006 ROKU.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-18
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie