Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek.

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek.

Numer uchwały: 243
Numer sesji: 35
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXV/243/2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.)oraz na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) Rada Miejska w Borku Wlkp uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1..Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjmie nazwę "Frasunek". 3. Granice opracowania planu określone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ustalało w szczególności przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie