Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

Numer uchwały: 2005/26/185
Numer sesji: 26
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVI /125/ 12005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33 poz. 264 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala,

co następuje:

§ l. Ustala się dla Burmistrza Borku Wlkp. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7584,- zł, na które składa się:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4200, -

- dodatek za wysługę lat 20% 840,- zł

- dodatek funkcyjny w wysokości 1420,- zł

- dodatek specjalny w wysokości 20%

wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego tj. 1124,- zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/2012002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia l stycznia 2005 roku.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie