Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » DOSTAWA GAZU PROPAN-BUTAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE

DOSTAWA GAZU PROPAN-BUTAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE

Data publikacji: 26-06-2012
Termin składania ofert: 04-07-2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.borekwlkp.pl--------------------------------------------------------------------------------


Borek Wlkp.: DOSTAWA GAZU PROPAN-BUTAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE
Numer ogłoszenia: 221722 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie , Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp., woj. wielkopolskie, tel. 65 5717 322, faks 65 5717 322.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA GAZU PROPAN-BUTAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan-butan do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie. 2. Szacunkowa ilość gazu wynosi około 35.000 litrów rocznie i jest uzależniona od warunków atmosferycznych. 3. Dostawa gazu odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania zamówienia na podstawie dyspozycji wydanej przez Zamawiającego. 4. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 8.000 litrów, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 500 litrów. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz 2 szt. zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności 6.700 litrów każdy. 8. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca, który wygra przetarg zdemontuje istniejące zbiorniki, zainstaluje nowe oraz przetankuje pozostały w zbiornikach gaz do zainstalowanych zbiorników na własny koszt. Jakiekolwiek ubytki gazu podczas przetankowania pokrywa Wykonawca w formie uzupełnienia gazu do stanu przed wytankowaniem. 9. Zamawiający wymaga zastosowania upustu do ceny netto. 10. Proponowany upust stały w przypadku zawarcia umowy będzie obowiązywał w stosunku do ceny netto sprzedaży w dniu zakupu przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zagwarantuje niezmienność upustu w trakcie trwania umowy, bez względu na ilość, wartość podwyżek i obniżek cen netto gazu propan-butan objętego zamówieniem. 12. Zamawiający wymaga aby cena netto gazu propan-butan do celów grzewczych była ustalana wg średniej rynkowej dla regionu m. Poznań, wg cotygodniowych notowań Dziennika Rzeczpospolita dla firm BP Polska, AmeriGas (dawniej Shell Gas), Gaspol, która będzie stosowana dla dostaw w następnym tygodniu z zastosowaniem udzielonego upustu do ceny netto. 13. Częstotliwość dowozu gazu propan-butan wg potrzeb Zamawiającego w ciągu 5-ciu dni od dnia złożenia zamówienia. 14. Dostawa gazu następować będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 15. Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie lub faksem. W nagłych przypadkach korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie. 16. W imieniu Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie dyrektor lub wicedyrektor szkoły..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5) warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia - rzeczywista wartość umowy może ulec zmianie ze względu na faktyczne zużycie gazu, z uwagi na warunki atmosferyczne; wówczas określone w umowie wynagrodzenie może zostać zmienione (zmniejszone lub zwiększone).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., pokój Nr 1 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie