Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » „DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE, ZIMNOWODA 7, 63-810 BOREK WLKP. W RAMACH PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ”

„DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE, ZIMNOWODA 7, 63-810 BOREK WLKP. W RAMACH PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ”

Data publikacji: 30.10.2012
Termin składania ofert: 07.11.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.borekwlkp.pl--------------------------------------------------------------------------------


Borek Wlkp.: DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE, ZIMNOWODA 7, 63-810 BOREK WLKP. W RAMACH PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ
Numer ogłoszenia: 425686 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie , Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp., woj. wielkopolskie, tel. 65 5717 322, faks 65 5717 322.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE, ZIMNOWODA 7, 63-810 BOREK WLKP. W RAMACH PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach programu Cyfrowa szkoła do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie, Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. 2. Zakres zamówienia: Dostawa: a) przenośnych komputerów dla ucznia - 24 szt., b) przenośnych komputerów dla nauczyciela - 12 szt., c) szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów uczniów -2 szt., d) sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego - 2 szt., e) tablic interaktywnych - 3 szt., f) projektorów krótkoogniskowych - 3 szt., g) głośników - 3 szt., h) kontrolera WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową - 1 szt. i) punktów dostępu będących elementem szkolnej sieci bezprzewodowej - 10 szt. j) routera z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) -1 szt. 3. Nazwa, opis oraz ilość poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i zasady realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy następujących dokumentów: 1) deklaracja CE dla każdego z dostarczonych sprzętów objętych niniejszym postępowaniem, 2) certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producentów sprzętu, 3) dokument potwierdzający spełnienie przez komputery przenośne wymogów normy Energy Star 5.0. 5. Do zadań Wykonawcy należy dostawa na własny koszt, rozmieszczenie oraz instalacja sprzętu i oprogramowania, w taki sposób, aby można było w pełni korzystać z przedmiotu zamówienia w siedzibie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie, Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie kadry nauczycielskiej z obsługi dostarczonego sprzętu - po zainstalowaniu. Termin przeprowadzenia szkolenia ustalony będzie na etapie realizacji umowy, wg odrębnych uzgodnień..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.70.00.00-5, 38.65.21.00-1, 30.23.21.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie sprzętu komputerowego wraz z instalacją w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz złoży wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Specyfikację oferowanego sprzętu, (dokument wypełniony i podpisany) - stanowiącą załącznik Nr 4 do SIWZ. 2) ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. pokój Nr 1 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie