Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej.

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej.

Numer uchwały: 2004/23/163
Numer sesji: 23
Rok: 2004

UCHWALA NR XXIII / 163 /2004

RADY MIEJKSIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:

Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późno zm.)

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za wykonanie następujących czynności urzędowych:

l) za wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 60,00 zł

2) za wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 60,00 zł

3) za wypisy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego 60,00 zł

4) za wyrysy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego 60,00 zł

§ 2. Opłata administracyjna jest płatna gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Borku

Wlkp. z chwilą zgłoszenia wykonania czynności urzędowej, od której pobierana

jest opłata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/15/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie