Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

Numer uchwały: 2004/23/164
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8

 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 l roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 9, poz. 84 - z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

l) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spos;ób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,54 zł od 1 m

2

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 3,52 zł od 1 ha powierzchni;

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,12 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- 0,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -13,50 zł od 1 m

2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -3,61 zł od 1 m

 

2 powierzchni użytkowej;

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,84 zł 1m

2

3) od budowli – 2% ich wartości.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/99/2003 Rady Miejskie Borku Wlkp. z dnia 11.12.2003. roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dzienniki Urzędowe Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 201 poz. 3947).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

powierzchni urzytkowej;
powierzchni;

 

§ l. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości

UCHWALA NR XXIII /164/ 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 listopada 2004 roku.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie