Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 2004/24/169
Numer sesji: 24
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXIV /169 / 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 29 grudnia 2004

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 4 art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 L, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124, ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 L o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 L , Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 84.997,- zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane- dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.977.986,- zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 84.997)- zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwi3-ły.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 17.338.597,- zł.

3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.350.077,- zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.128.210,-zł.

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 221.867,-zł

wg załącznika.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i nadaje się treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 5

do niniejszej uchwały.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.Wykonanie uchwały, powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie