Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 2004/21/153
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała Nr XXI

 

/153 / 2004

z dnia 12 października 2004

 

w sprawie:

zmian budżetu i w budżecie

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.4 art. 61, ust. 2 ustav;y z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 L, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.124, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 L, Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zwiększa się planowane v;ydatki budżetu o kwotę 250.000,- zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 17.084.003,- zł.
 3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:6.31Z'.892,-zł, w tym wg zał.

             Nr 2 do niniejszej uchwały

a) wydatki inwestycyjne 6.128.210,- zł jednostek budżetowych

§2

 

  Nr 3 do uchwały.

   

  §3

   

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

   

  §4

   

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

   

  §5

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

 1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.360.611,- zł są pożyczki, kredyty oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

   

 2. Przychody i rozchody budżetu na 2004 L po zmianach określa załącznik
 3. b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 189. 682,-zł.

  Rady Miejskiej Borku Wlkp.


  Pliki do pobrania:  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Uchwały Rady
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Mirosław Janowski
  Informację wprowadził: Mirosław Janowski
  Opublikowany dnia: 2004-10-12
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
  Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie