Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych

w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 2004/23/165
Numer sesji: 23
Rok: 2004

UCHWALA NR XXIII /165 /2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 159z późno zm.) oraz mi. l O ust. l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późno zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. l. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Borek Wlkp.:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później stawki podatku określa się

w następującej wysokości:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 580,00

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 770,00

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 900,00

2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania' łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od' 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 700,00

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 900,00

3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatników podatku rolnego 200,00

4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 770,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.270,00

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1 - 4 wyprodukowanych przed

1990 rokiem stawki podatku określa się w następującej wysokości :

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 820,00

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 920,00

2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 750,00

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 950,00

3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego 260,00

4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniej niż 30 miejsc 870,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500,00

3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1 - 4 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w następującej wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 500,00

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720,00

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 820,00

2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 650,00

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 850,00

3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatników podatku rolnego 190,00

4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniej niż 30 miejsc 700,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.100,00

 

§ 2. 1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodów

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

12 ton- określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych

i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub

wyższej niż 12 ton - określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego

w Borku Wlkp. lub na konto PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. Nr

2186780005 0020 0200 0231 0003

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV / 100 / 2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 201 poz. 3948).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie