Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » NABÓR NA 5 (PIĘĆ) WOLNYCH STANOWISK POMOCY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W : - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.; - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie; - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zalesiu; - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zimnowodzie; - Oddziale przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie; W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI”

NABÓR NA 5 (PIĘĆ) WOLNYCH STANOWISK POMOCY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W : - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.; - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie; - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zalesiu; - Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zimnowodzie; - Oddziale przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie; W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI”

Numer dokumentu: 9
Rok: 2013

OGŁOSZENIE O NABORZE NR POKL/3/2013

 

BURMISTRZ BORKU WLKP.

OGŁASZA NABÓR
NA 5 (PIĘĆ) WOLNYCH STANOWISK POMOCY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W :
- Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.;
- Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie;
- Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zalesiu;
- Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zimnowodzie;
- Oddziale przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie;

 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ
GMINY BOREK WIELKOPOLSKI”

Tytuł projektu: „Przedszkolaki przyszłością gminy Borek Wielkopolski”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Borek Wielkopolski w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


I. Przedmiot naboru.
Stanowisko: pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego;
Miejsce wykonywania pracy: oddział przedszkolny wg ww. oddziałów;
Okres zatrudnienia: na czas określony do 30 czerwca 2015 roku;
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę;
Wymiar zatrudnienia: cały etat.

II. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie (preferowane wyższe pedagogiczne),
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego.

III. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) wysokie umiejętności komunikacyjne,
d) kreatywność,
e) odporność na stres,
f) obowiązkowość, rzetelność.

IV. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:
a) współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz personelem zatrudnionym w ramach projektu,
b) pomoc dzieciom w czynnościach codziennych (pomoc w ubieraniu, przy sprzątaniu i innych czynnościach, przy posiłkach),
c) pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa trakcie wycieczek i spacerów,
d) pomoc w pilnowaniu dzieci w trakcie zabaw w pomieszczeniach na placu zabaw,
e) realizowania innych zadań zleconych przez nauczyciela lub koordynatora projektu wynikających
z bieżącej działalności projektu,
f) przygotowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do pracy.

V. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie.
1. Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy nas stanowisku pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

VI. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów na stanowiska objęte konkursem.
1. Miejsce: Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski.
2. Termin: do dnia 27 listopada 2013 r. do godz. 12:00.
3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pomoc nauczyciela w punkcie przedszkolnym w …..” – należy wpisać odpowiednią nazwę oddziału, do którego kandydat kandyduje.
4. Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Borek Wielkopolski po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

VII. Opis i tryb rekrutacji.
1. Na ww. stanowiska będzie prowadzona dwustopniowa rekrutacja.
2. Pierwszy etap obejmuje złożenie dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów zgodnie z ogłoszeniem o naborze oraz przeprowadzenie przez Komisje Rekrutacyjną wstępnej selekcji na podstawie otrzymanej dokumentacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja wyniku naboru będą upowszechnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. pod adresem www.borekwlkp.pl.
3. Osoby, których oferty w pierwszym etapie rekrutacji zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
4. W drugim etapie zostaną przeprowadzone z kandydatami wyłonionymi w etapie pierwszym rekrutacji rozmowy kwalifikacyjne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomienie poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego z min. 1-dniowym wyprzedzeniem.
5. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Borek Wielkopolski oraz na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. pod adresem www.borekwlkp.pl.

Wynagrodzenie pomocy nauczyciela będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

======================================================================================

WYNIKI NABORU: 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.

Katarzyna Kręciołek – posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi


Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie

Malwina Kordus – posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi


Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

Marta Marszałek – posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zimnowodzie

Marlena Gorwa – posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi

Oddział Przedszkolny przy Przedszkolu Samorządowym w Karolewie

Marta Borsuk – posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi

/-/ Marian Jańczak

Burmistrz Borku Wlkp.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie