Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: restrukturyzacji Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. oraz nadania mu statutu.

w sprawie: restrukturyzacji Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. oraz nadania mu statutu.

Numer uchwały: 2004/22/155
Numer sesji: 22
Rok: 2004

UCHWAŁA

NR XXI

/ 155 / 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 12 października

 

w sprawie: restrukturyzacji Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego

 

w Borku Wlkp. oraz nadania mu statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “h” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się restrukturyzacji Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego

w Borku Wlkp. (zwanego dalej "Zakładem") w celu utworzenia nowego zakładu

budżetowego poprzez:

 

1/ wyłączenie z dniem 1 stycznia 2005 roku z zakresu działania Zakładu

świadczenia usług w zakresie:

a) wydobycie, uzdatnianie i sprzedaż wody

b) utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy

c) prowadzenie

z oczyszczalnią ścieków

d) prowadzenie inwestycji objętych działalnością Zakładu

e) realizowanie programów rozwojowych miasta i gminy określonych przez Radę

Miejską

Borek Wlkp.właściwej gospodarki kanalizacyjno - ściekowej włącznieBorku Wlkp.

2/ wyłączenie z tą samą datą

składników majątkowych związanych ze wskazanymi działalnościami.

z mienia pozostającego we władaniu Zakładu,

 

2. Wykaz wyłączonego mienia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

1. Z dniem wyłączenia działalności, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i utworzenia nowego zakładu budżetowego, pracownicy Zakładu bezpośrednio związani z wyłączoną działalnością, stają się pracownikami nowego zakładu budżetowego w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

2. Listę pracowników przejmowanych przez nowy

 

§ 3.

zakład budżetowy ustali Dyrektor Zakładu za zgodą Burmistrza Borku Wlkp.

Zakładowi nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5.

Traci moc Uchwała

Nr a 2000 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

XVI/116/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 styczni
.

 
2004 roku.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie