Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach za dań własnych gminy.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach za dań własnych gminy.

Numer uchwały: 2004/23/166
Numer sesji: 23
Rok: 2004

ŁA NR XXIII / 166/ 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 25 LISTOPADA 2004 R.

 

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach za dań własnych gminy.

 

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 593 ze zmianami / Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 2. 1. Ustala się, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania będą dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności spowodowanej chorobą lub wiekiem.

2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

3. Pierwszeństwo z korzystania z tego rodzaju usług przysługuje osobom samotnym lub samotnie mieszkającym.

 

§ 4. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych / z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi / ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie ustaloną zgodnie z załączoną do Uchwały tabelą odpłatności.

2. Przez dochód bazowy, określony w kolumnie 1 tabeli, należy rozumieć dochód uprawniający osobę samotnie gospodarującą do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art8 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5 . Osobom z orzeczonymi znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub osobom powyżej 80 roku życia samotnym oraz samotnie zamieszkującym na ich wniosek lub członka ich rodziny albo pracownika socjalnego może zostać ustalona niższa odpłatność na określony czas, jednak nie większa niż o jeden przedział dochodowy.

§ 6 . Kwoty przedstawione w tabeli o której mowa w § 4 ust. l podlegają weryfikacji na zasadach określonych wart. 9 i artl45 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7. Opłata za wykonanie usługi opiekuńczej wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług lub opiekunkę do dnia 15 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 8 . Decyzje przyznające świadczenia na usługi opiekuńcze realizuje się według przepisów dotychczasowych, przez okres, na jaki te decyzje zostały wydane, nie dłużejWykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 

§ 10.

Traci moc uchwała nr XXIV /117/96 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

niż do dnia 31 grudnia 2004r.

 

§ 9.

UCHWA


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie