Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/146/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/146/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 r.

Numer uchwały: 2004/21/146
Numer sesji: 21
Rok: 2004

UCHWALA Nr XXI /146/ 2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/146/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 r.

 

Na podstawie art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /tekst jedno lity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późno zm. I w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Dz.U. z 2001 r. Nr f42, poz.1591

 

z późn.zm./

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

                                                                                 § I

W załączniku Nr I do uchwały Nr XX/I46/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31.08.2000 r.

w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Borek Wlkp., wprowadza się następujące zmiany:

 

1/  w § 2 ust.2 pkt 1skreśla się wyrazy" podstawowe i gimnazja"

2/  w § 5:

a/  w ust. 1 pkt 4 lit. b skreśla się wyrazy " podstawowej i gimnazjum"

b/  w ust. I po pkt.5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

,,6/ Nauczycielom, którym powierzono wykonywanie zadań doradcy metodycznego

ustala się dodatek w wysokości 150 zł miesięcznie

3/ skreśla się § 8

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie