Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji

Numer uchwały: 2004/21/152
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała nr XXI / 152 /2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok w zakresie inwestycji pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni gazowej i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp." do kwoty 2.375 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tys. zł)

§2

Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się ,Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie