Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

Numer uchwały: 235
Numer sesji: 34
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXIV/ 235 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 r.

 

w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. 1. Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.

 

2. O sprawieniu pogrzebu lub pokrycie kosztów przez gminę może również ubiegać się osoba lub rodzina będąca w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenia na ten cel z innych tytułów.

3. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

 

§2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

 

 

 

1. zakup trumny,

2. zakup niezbędnego ubrania,

3. przechowywanie zwłok,

4. przygotowanie zwłok do pochówku, 5. przewóz zwłok,

6. obsługę pochówku,

7. inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego,

. .. . ..

prawem i miejScowymi zwyczajami.

§3. 1. Gmina zleca organizację pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wcześniejszym określeniu przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.

2. Tryb określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

 

§4. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Borku Wlkp. dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

1. wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,

 

2. rachunku wystawionego przez -fmnę, --której -zo-stały -zlecone-czynno-ści po uprzednim Wykonaniu zlecenia.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§6. U chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskjego.

 

 

 

 

 

 

J

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Ryszard Busz
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-07-25
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie