Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 2004/21/139
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała NrXXI/139/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 września 2004

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 4  art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 L, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.124, ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 L o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 51.043,- zł jak w załączniku

      Nr l do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu pÓ zmianach wynoszą 14.711.248)- zł.

 

§2

l. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 51.043,- zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 16.821.859,- zł.

3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.067.892)- zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.878.210,­

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 189.682,­

 

                                                                                                 § 3                                                                                           _

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

  §4

Rezerwy po zmianach wynoszą 149.459,- zł w tym:

      l) rezerwa ogólna - 44.459). zł

      2) rezerwy celowe - 105.000,- z tego: budowa kanalizacji

 

          §5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

         §6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

         §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie