Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski

w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski

Numer uchwały: 2005/30/205
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  Nr  XXX/205/2005

RADY  MIEJSKIEJ  BORKU  WIELKOPOLSKIEGO

z  dnia   9  czerwca  2005  roku.

 

w  sprawie : zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  Gminy Borek  Wielkopolski

 

           Na podstawie  art.5a ust.2ustawy  z dnia  08 marca   1990 roku  o  samorządzie gminnym ( tekst  jedn. z  2001 r.Dz.U.Nr 142,poz.1591;z  poźn. zm.) Rada  Miejska  Borku  Wielkopolskiego  uchwala , co  następuje:

 

§ 1 Konsultacje z mieszkańcami  gminy  przeprowadza  się  w przypadkach  gdy  wymagają  tego  przepisy  powszechnie obowiązującego  prawa. 

 

§ 2.1.Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych sprawach ważnych dla   Gminy:

 

a)      gdy organy gminy zwrócą się do mieszkańców  o  wyrażenie   opinii mających  być przedmiotem  ich  rozstrzygnięć.

b)      na  wniosek  co  najmniej  1/20  mieszkańców  gminy  uprawnionych  do  brania udziału  w  konsultacjach , jeżeli  konsultacja  dotyczy  mieszkańców  całej  gminy.

c)      na  wniosek  co  najmniej  1/20  mieszkańców  obszaru  objętego  konsultacją , uprawnionych  do  brania  udziału  w  konsultacjach , jeżeli  konsultacja  nie  dotyczy mieszkańców  całej  gminy.

       2. Wnioski  mieszkańców , o których  mowa  w punkcie  b i c powinny  zawierać  ich imiona, nazwiska , adresy  zamieszkania  numery  ewidencyjne  PESEL  oraz własnoręcznie  złożone  podpisy. Wniosek  powinien  wskazywać  również reprezentanta  wnioskodawców.

        3. Ilość  mieszkańców  o  których  mowa  w  ust.1 , ustala  się  na  dzień  31 grudnia poprzedzającego  roku  kalendarzowego.

 

  § 3  Konsultacje  przeprowadza  się  na  zebraniach  z  mieszkańcami  gminy , chyba   że organ  gminy  zarządzający  konsultacje  postanowi  inaczej.

 

  § 4 O  przeprowadzeniu  konsultacji  na  wniosek  mieszkańców , lub  z własnej  inicjatywy decyduje  Rada  Miejska  w  odrębnej  uchwale.

         Rada  Miejska  podejmuje  uchwałę  w  przedmiocie  konsultacji  w  terminie  60  dni od  daty  złożenia  wniosku.

 

§ 5  W przypadku  nie  uwzględnienia  wniosku  mieszkańców  o  przeprowadzenie  konsultacji, Rada  Miejska  informuje  o tym  wskazanego  reprezentanta  wnioskodawców oraz  ogłasza  treść  uchwały  z  uzasadnieniem  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego , właściwych  jednostek  pomocniczych  gminy oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego.

§ 6 O  przeprowadzeniu  konsultacji  w  sytuacji  określonej  w § 1, lub  z własnej  inicjatywy  decyduje  Burmistrz  w  formie  zarządzenia.

 

§ 7  W  konsultacjach  mają  prawo  brać udział  mieszkańcy Gminy, stale  zamieszkujący na  jej  obszarze , którzy  w  dniu  odpowiadającym  dacie  rozpoczęcia  konsultacji mają   ukończone  18  lat.

 

§ 8  Konsultacja  oznacza  rejestrację  opinii, uwag  i  propozycji  do  sposobu  rozstrzygnięcia  sprawy  poddanej  konsultacji. 

 

§ 9.1.Postanawiając o przeprowadzeniu  konsultacji  organ  gminy  podaje  do wiadomości publicznej  w  szczególności:

 

a)      przedmiot  konsultacji  oraz  cele  i  przewidywane  skutki  projektowanego rozstrzygnięcia .

b)      terytorialny  zasięg  konsultacji.

c)      sposób  oraz  tryb  zgłaszania  opinii, uwag  i  propozycji.

d)      datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  konsultacji.

e)      sposób oraz  tryb  podsumowania  zgłoszonych  opinii , uwag  i  propozycji.

 

2.Organ  gminy  do  przeprowadzenia  konsultacji  może  powołać  komisję w  składzie  od 3 do 5 osób.

3. Konsultacje  przeprowadza  się  na  koszt  Gminy.

 

§ 10.1. Organ  gminy  rozpatruje  opinie, uwagi i  propozycje  zgłoszone  w  toku  konsultacji  oraz  poddaje  je  analizie.

 

            2. Organ  gminy  podaje  do wiadomości  publicznej  wynik  konsultacji  przez  ogłoszenie  jego  treści  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego , właściwych  jednostek  pomocniczych  gminy oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego Borku  Wielkopolskiego.

 

    § 11 Wyniki  konsultacji  nie  wiążą  organów  gminy.

    § 12 Burmistrz  prowadzi  rejestr  przeprowadzonych  konsultacji.

 

    § 13 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Borku  Wielkopolskiego.

 

    § 14  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie