Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 218
Numer sesji: 32
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXI/218/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 7 lipca 2005

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pktA art. 61, ust. 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoli ty Dz. U. z 200 l r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124, ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 186.150,- zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.029.934)- zł.

 

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 186.150)- zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 13.602.091)- zł.

3. Wydatki majątkowe po zmianach vynoszą 1.391.150,- zł w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

 

jak

 

§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetOvych jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie