Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 36 z dnia 15.12.2005 r.

Protokół nr 36 z dnia 15.12.2005 r.


Protokół Nr XXXVI/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 15 grudnia 2005 roku

w godz. od 1600 do 1715

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, nieobecny radny Andrzej Kubiak.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz Gminy– Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp., kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian budżetu i w budżecie
 2. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp.

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXXV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie
 2. Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

  w powyższej sprawie.

  Następnie Burmistrz wyjaśnił, że radni wcześniej otrzymali projekt uchwały

  w powyższej sprawie, gdzie zapisano środki w wysokości 10 tys. zł

  z przeznaczeniem na budowę kanalizacji z przyłączami w Borku Wlkp. Środki te należy wydatkować bezpośrednio z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, a nie ujmować w dochodach i wydatkach budżetu gminy, wobec powyższego przygotowano nowy projekt uchwały, jak przedstawił Wiceprzewodniczący.

  W tym temacie uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania i nikt nie był przeciwny.

  Uchwała Nr XXXV/ 252 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4

  do niniejszego protokołu.

 3. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp.

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/ 253 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5

do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad.8.Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia br., natomiast w dniu 26 stycznia 2006 r. odbędzie się sesja, na której zostanie podjęta uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Następnie głos zabrał radny – Kazimierz Banaś, który poinformował, że firma P.H.U. “MAH” z Karolewa przy obecności komisji dokonała demontażu kotłów c.o. z kotłowni szkolnej w Borku Wlkp. za kwotę ok. 10 tys. zł nie pobierając żadnej opłaty. Wnioskował o złożenie podziękowań w/w firmie za ten podarunek na rzecz szkoły.

Radni poparli zgłoszony wniosek uważali, że taki dar zasługuje na uznanie.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Bożena Przybylak poinformowała, że chciałaby również podziękować firmie i wręczyć właścicielom P.H.U.”MAH”

w Karolewie statuetkę za hojność na rzecz szkoły.

Przewodniczący Rady poparł stanowisko dyrektora SP w Borku Wlkp.

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że Gmina poszukuje firmy do demontażu komina kotłowni SP w Borku Wlkp.

Następnie – Kazimiera Szymczak – mieszkanka Borku Wlkp. zgłosiła wniosek dotyczący ograniczenia prędkości w Borku Wlkp. na ul. Zdzieskiej oraz ograniczenia przewożonego przez samochody tonażu w mieście.

Przewodniczący Rady poparł zgłoszony wniosek.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. – Hieronim Tacka stwierdził, że samo ograniczenie prędkości w mieście nie rozwiąże problemu. Dodał także, że Rewir Dzielnicowych nie dysponuje miernikiem pomiaru prędkości samochodów, co bardzo utrudnia pracę. Wyjaśnił również, że przeładowanie samochodów ciężarowych poruszających się po mieście należy zgłaszać do inspektora transportu drogowego.

Sołtys wsi Jawory – Marek Mróz wnioskował o wyegzekwowanie udrożnienia

i oczyszczenia kanału obrzańskiego od Mszczyczyna do mostu Ługi – dopływ Pogony. Ponieważ podczas obfitych deszczy lub wypuszczania wody ze zbiornika retencyjnego Jeżewo zalewane są łąki na obszarze ok. 100 ha.

Burmistrz poinformował, że środki na wykonanie tego zadania były w planie 2005/2006 jednak nic w tym zakresie nie zostało wykonane.

W tym punkcie Przewodniczący Rady zaprosił radnych oraz wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się o godz. 19 00 w MGOK, w związku

z uroczystymi obchodami rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia

w Borku Wlkp. na Zdzieżu. Dodał także, że jako społeczność ziemi boreckiej jest propozycja aby z okazji pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II upamiętnić Wielkiego Rodaka tablica pamiątkową w Borku Wlkp.

W dalszej części posiedzenia Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. poinformował, że w nocy z 13 na 14 grudnia br. dokonano włamania do Sanktuarium w Borku Wlkp. Apelował do wszystkich o zgłaszanie jakichkolwiek spostrzeżeń podejrzanych osób.

Ad.9. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXXVI sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. składając wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie