Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 37 z dnia 29.12.2005 r.

Protokół nr 37 z dnia 29.12.2005 r.


Protokół Nr XXXVII/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 29 grudnia 2005 roku

w godz. od 1600 do 1810

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustanowienia Matki Bożej Pocieszenia patronką miasta Borku Wlkp.

 1. zmian budżetu i w budżecie
 2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 3. planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006
 4. planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006
 5. powołania komisji doraźnej ds. przygotowania wzoru flagi gminy
 6. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

8. Przedłożenie sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2005 roku i planu pracy na rok 2006.

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych powiatu na sesji.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny – Jerzy Prałat zapytał od kiedy rozpocznie swoją działalność spółka BIOPAL.

Burmistrz wyjaśnił, że rozpoczęcie działalności w/w spółki jest uwarunkowane uzupełnieniem wymaganej przez banki dokumentacji.

Następnie Wiceprzewodniczący – Marek Rożek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przeprowadzonego konkursu na stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury w Urzędzie Miejskim, a mianowicie:

 1. czy wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu na w/w stanowisko są jawne i czy można je poznać
 2. kto i na jakiej podstawie tworzył wymagania niezbędne
 3. jakie uprawnienia ma komisja powołana przez Burmistrza, aby robić nabór na wskazane stanowisko (czy któryś z członków komisji zna się na planowaniu przestrzennym)
 4. kto jest osobą wytypowaną przez Komisję do II części konkursu i jakie posiada wykształcenie

Burmistrz wyjaśnił, że osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Sekretarz Gminy. Dodał także, że od dnia 7 sierpnia br. zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze, zatrudnianych na podstawie mianowania albo umowy o pracę, musi być otwarty i konkurencyjny

Następnie Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wszystkie informacje dotyczące ogłoszonego konkursu są na stronie internetowej miasta Borku Wlkp. Poinformowała również, że nie będzie ujawniała danych osobowych osób zgłoszonych do konkursu. Sekretarz stwierdziła, że wymagania dotyczące kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ustala pracodawca, czyli Burmistrz. Wyjaśniła także, że w skład komisji zgodnie z w/w ustawa wchodzi Burmistrz, Sekretarz Gminy oraz inspektor ds. kadr Urzędu Miejskiego.

Wiceprzewodniczący – Marek Rożek stwierdził, że z wypowiedzi Sekretarz Gminy wynika, iż Burmistrz sobie wybiera kandydata na pracownika, a został ogłoszony konkurs, co zobowiązuje do spełnienia pewnych warunków. Uważa, że w skład komisji należało powołać osobę znającą się na kompetencjach osoby wybieranej. Dodał także, że nikt z powołanych przez Burmistrza członków komisji nie zna się na planowaniu przestrzennym, co rodzi pewne wątpliwości, co do odpowiedniego wyboru.

Burmistrz wyjaśnił, że niezbędnym warunkiem zakwalifikowania się do II etapu konkursu było stosowne wykształcenie. Przy ogłoszeniu na w/w stanowisko zostały zawarte wymagania zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych. Burmistrz dodał także, że test w II etapie konkursu nie będzie dotyczył planowania przestrzennego wyjaśnił, że osoba zatrudniona na stanowisku ds. planowania przestrzennego i architektury będzie realizowała zadania zgodnie

z zakresem obowiązków.

Wiceprzewodniczący Rady - Marek Rożek zapytał kto będzie układał test i jakie będzie zawierał pytania.

Na dzień dzisiejszy nie możemy udzielić odpowiedzi jakie pytania będzie zawierał test kwalifikacyjny, poinformował Burmistrz.

Następnie Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w chwili obecnej trwa nabór na w/w stanowisko i nie można udzielać informacji kto jest autorem testu w II etapie konkursu. Dodała także, że pytania zadane przez Wiceprzewodniczącego nie powinny być zadawane na sesji Rady Miejskiej, ponieważ osobą zatrudniającą w Urzędzie jest Burmistrz.

Po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawę jawności naboru na stanowisko urzędnicze należy sprawdzić, a dyskusję w tym temacie zakończyć.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek zwrócił się do Sekretarz Gminy, wyjaśniając, że zadane przez niego pytania były związane ze sprawozdaniem Burmistrza, które zadaje się na sesji i prosił o nie pouczanie go w tej kwestii.

Innych uwag nie zgłoszono.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

W tym punkcie wręczono także podziękowanie dla P.H.U. “MAH” Sp.c. w Karolewie

Pana Andrzeja Przybylaka

Pana Mieczysława Nowaka

Za wkład pracy i społeczne zaangażowanie przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

Do podziękowań firmie P.H.U. “MAH” dołączyła się także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Bożena Przybylak, informując o zakończeniu zadania pn. “ Termomodernizacja budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w SP w Borku Wlkp.”

Dyrektor szkoły podziękowała również Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej za pięknie odnowioną szkołę. Poinformowała, że prace remontowe szkoły przebiegały bardzo sprawnie i bezpiecznie mimo nauki dzieci.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęły interpelacje radnego – Michała Dopierały:

 1. “Jak każdy obywatel swojej małej społeczności i jako jeden z wielu mieszkańców wsi Skoków w tym nadchodzącym roku 2006 mieliśmy małe pobożne życzenie, kiedy zostanie zrobiona droga ze Skokowa do Borku, ta która jest prawowitą starą drogą wychodzącą na ulicę Skokowską w Borku Wlkp.”
 2. “Składam interpelację w celu przeprowadzenia działań i rozmów, kiedy zostanie zrobione przejście z pasami dla pieszych na krajowej 12 koło tartaku a starą policją”.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustanowienia Matki Bożej Pocieszenia patronką miasta Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Radni nie zgłosili zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Irena Rozwora, Kazimierz Banaś).

Uchwała Nr XXXVII/ 254 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4

do niniejszego protokołu.

 1. zmian budżetu i w budżecie
 2. Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

  Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.

  W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.).

  Uchwała Nr XXXVII/ 255 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5

  do niniejszego protokołu.

 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały.

  Radna – Róża Jędrosz wnioskowała, aby dofinansowywano tylko te zawody, które odbywają się po zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od pracy.

  Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek poparł stanowisko przedmówcy, jednak prosił, aby wyłączyć z tych uwag imprezy z okazji “Dnia dziecka” oraz pierwszy dzień wiosny.

  Następnie radny – Michał Dopierała zapytał, czy jako osoba prywatna ma prawo wystąpić o przyznanie dotacji z w/w programu i w jakiej wysokości mógłby je otrzymać. Dodał także czy na zmianę podłogi w świetlicy wiejskiej w Skokowie jest możliwość otrzymania dotacji.

  Burmistrz wyjaśnił, że wszyscy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych winni złożyć stosowne wnioski. Dodał także, że jeśli nie ma prawnych przeszkód wszystkie wnioski są załatwiane pozytywnie.

  Radny – Michał Dopierała miał zastrzeżenia do organizowania imprez pod szyldem “Młodzież nie pije alkoholu” aby uzyskać dofinansowanie z GKRPA.

  Innych uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się

  od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecna radna: Irena Rozwora).

  Uchwała Nr XXXVII/ 256 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6

  do niniejszego protokołu.

 5. planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006
 6. Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek.

  Radna – Róża Jędrosz proponowała dopisanie do projektu planu pracy w I kwartale 2006 r. informację dotyczącą o ochrony zdrowia na terenie gminy Borek Wlkp.

  Wszyscy radni poparli zgłoszony wniosek.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecna radna: Irena Rozwora).

  Uchwała Nr XXXVII/ 257 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7

  do niniejszego protokołu.

 7. planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006
 8. Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały

  w powyższej sprawie.

  Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek wnioskował o dopisanie do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej w III kwartale 2006 r. kontroli wykonanych inwestycji w okresie 4 lat.

  Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecna radna: Irena Rozwora).

  Uchwała Nr XXXVII/ 258 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8

  do niniejszego protokołu.

 9. powołania komisji doraźnej ds. przygotowania wzoru flagi gminy
 10. W skład komisji powołano jako przewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady – Marka Rożka, któremu powierzono dobranie pozostałych członków komisji. Wiceprzewodniczący Rady zaproponował w skład komisji: radnego – Tomasza Szczepaniaka, radną Reginę Kot, dyrektora SP w Borku Wlkp. – Bożenę Przybylak, natomiast Burmistrz zgłosił pracownika Urzędu Miejskiego ds. promocji Gminy – Jolantę Majchrzak.

  Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę udziału w powyższej komisji.

  Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

  Innych głosów nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecna radna: Irena Rozwora).

  Uchwała Nr XXXVII/ 259 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9

  do niniejszego protokołu.

 11. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecna radna: Irena Rozwora).

Uchwała Nr XXXVII/ 260 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu.

 

Ad.8. Przedłożenie sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2005 roku i planu pracy na rok 2006.

Sprawozdania i plany pracy na rok 2006 złożyli poszczególni przewodniczący Komisji:

 1. Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Róża Jędrosz
 2. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak
 3. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Michał Dopierała

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie Burmistrz udzielił zapytał radnego, który złożył interpelację, czy ma udzielić mu odpowiedzi zgodnie z ustawą (czyli pisemnie w terminie 21 dni), czy też ustnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że forma i termin odpowiedzi na interpelacje zależy od Burmistrza.

Ad.10.Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady przedstawił pisma:

1) Konwentu Bonifratrów w Marysinie z dnia 22 grudnia 2005 r. dotyczące wykupienia na stałe jednego łóżka rehabilitacyjnego dla pacjentów bezdomnych, z rodzin kryzysowych, którzy formalnie nie są uprawnieni do korzystania z pomocy medycznej i rehabilitacyjnej w ramach zlecenia świadczenia usług medycznych organizacji pozarządowych w wysokości 2000 PLN na jednego pacjenta.

Decyzja: pismo należy skierować do szczegółowej analizy w komisjach Rady.

2) odpowiedz Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie dotycząca interpretacji prawnej wypłacania dodatku za wychowawstwo w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych

Decyzja: kopię odpowiedzi przesłać do placówek szkolnych

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek zapytał jakie działania podjął Urząd Miejski w sprawie odzyskania nieprawnie przekazanego gruntu Gminie Żydowskiej.

Burmistrz poinformował, że sprawa jest wyjaśniana, Gmina będzie dochodzić zwrotu tej działki. Dodał także, że do końca stycznia 2006 r. opinia w tej sprawie zostanie przedstawiona.

Przewodniczący Rady zaproponował udostępnienie społeczności lokalnej zapisów w księdze wieczystej, co może przyśpieszyć wyjaśnienie tej sprawy.

Sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka zapytał:

 1. kiedy prawnie zostanie przekazany grunt pod wybudowaną zatoką autobusową,
 2. czy zostaną podjęte działania w sprawie modernizacji drogi do Zalesia
 3. kiedy będą świecić nowozałożone lamy w Dąbrówce.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz:

Ad.1) mieszkańcy wsi Dąbrówka winni zorganizować spotkanie, na które zaproszą pracownika Urzędu Miejskiego celem spisania stosownej umowy z właścicielem gruntu pod zatoką

Ad.2) wniosek dotyczący dofinansowania budowy drogi Ustronie – Zalesie został złożony do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dodał także, że jest to zadanie priorytetowe

Ad.3) sprawa zostanie w najbliższym czasie wyjaśniona, prawdopodobnie brak umowy na dostarczenie energii

Radny – Tomasz Szczepaniak zapytał czy spółka “ZDROWIE” z Borku Wlkp. ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu na świadczenie usług medycznych.

Burmistrz wyjaśnił, że wskazana spółka należy do Porozumienia Zielonogórskiego i prawdopodobnie negocjacje jeszcze trwają.

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot zaprosiła na uroczystą jubileuszową zbiórkę harcerską, która planowana jest w dniu 30.12.2005 r. w sali Domu Katolickiego z okazji 90 rocznicy złożenia pierwszego w Gostyniu przyrzeczenia skautowego.

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w sali MGOK w Borku Wlkp. w dniu 13 stycznia 2006 r.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Bożena Przybylak zachęcała wszystkich do udziału w akcji “Orkiestry Świątecznej Pomocy”, której organizatorem jest dyrekcja i Zespół Opiekuńczy SP w Borku Wlkp.

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXXII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie