Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 1 z dnia 19.11.2002 r.

Protokół nr 1 z dnia 19.11.2002 r.
Protokół Nr I/2002
z Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 19 listopada 2002 roku
w godz. od 1400 do 1600


W Sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji- Tadeusz Jańczak powitał wszystkich przybyłych na sesje radnych oraz gości, po czym poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej - Krzysztofa Baskę o wręczenie radnym zaświadczeń stwierdzających wybranie na radnych do Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Następnie dalsze prowadzenie sesji przekazał radnemu seniorowi- Kazimierzowi Banasiowi.

Ad.2. Ślubowanie radnych.

Radny senior stwierdził, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Radny - Kazimierz Banaś odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
"Tak mi dopomóż Bóg."

Oznajmił następnie, że każdy wywołany radny winien odpowiedzieć słowo „ślubuję”.
Po czym odczytał według układu alfabetycznego nazwiska i imiona radnych, nazwisko seniora radnego Kazimierza Banasia odczytał najmłodszy radny - Mariusz Szczepaniak.
Nikt z radnych nie odmówił ślubowania.
Po złożeniu ślubowania przez radnych, radny senior - Kazimierz Banaś na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych (ustawowo 15 radnych), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Ad.3. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący obrad - Kazimierz Banaś zwrócił się do radnych o podanie kandydatur na w/w stanowisko.
Radny - Jerzy Prałat zgłosił kandydaturę radnego - Romana Kręciołka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Natomiast radny - Andrzej Kubiak zgłosił radnego - Mieczysława Dębowiaka, który również wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady.
W związku z powyższym radny senior stwierdził, że na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. kandydują:

 1. radny - Mieczysław Dębowiak
 2. radny - Roman Kręciołek
Następnie przystąpiono do wyłonienia składu komisji skrutacyjnej.
W skład tej komisji zaproponowano:
 1. radnego - Mariusza Szczepaniaka
 2. radną - Irenę Rozworę
 3. radną - Reginę Kot
Za przyjęciem proponowanego składu komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący obrad- Kazimierz Banaś prosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania po czym ogłosił przerwę.
Po zakończeniu prac przygotowawczych komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania oraz wyjaśniła technikę głosowania.
Po odbyciu aktu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania oddanych głosów.

Po zakończeniu prac przez komisje skrutacyjną przewodniczący obrad zakończył przerwę i prosił wszystkich o wejście na salę.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej radna - Regina Kot odczytała protokół komisji i przedstawiła wyniki głosowania, protokół ten stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna - Regina Kot poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej Borku Wlkp. został wybrany radny - Roman Kręciołek.

Po czym odczytał uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. i przekazał dalsze przewodnictwo obrad sesji Rady Miejskiej nowo wybranemu przewodniczącemu.
Uchwała w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek zwrócił się do radnych zgodnie z tym punktem obrad o podawanie kandydatur.
Radna - Róża Jędrosz zgłosiła kandydaturę radnego - Jerzego Prałata, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny - Mariusz Wasielewski zgłosił radną - Reginę Kot. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Następnie radny - Andrzej Kubiak zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Dębowiaka. Radny wyraził zgodę.
Natomiast rany - Mariusz Szczepaniak zgłosił kandydaturę radnego - Marka Rożka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że na stanowisko wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp. kandydują następujący radni:
 1. radny - Mieczysław Dębowiak
 2. radna - Regina Kot
 3. radny - Jerzy Prałat
 4. radny - Marek Rożek
Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o podanie kandydatur do komisji skrutacyjnej, ponieważ w składzie wcześniej wybranej komisji są kandydaci na wiceprzewodniczących Rady.
W skład komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych:
 1. Radnego - Kazimierza Banasia - nie wyraził zgody na udział w komisji
 2. Radnego - Leszka Dajewskiego - wyraził zgodę
 3. Radnego - Mariusza Szczepaniaka - wyraził zgodę
 4. Radną - Irenę Rozwora - wyraziła zgodę
Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie komisji skrutacyjnej w następującym składzie:
 1. Radny - Leszek Dajewski
 2. Radny- Mariusz Szczepaniak
 3. Radna - Irena Rozwora
Za przyjęciem w/w składu komisji głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Dalej Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek prosił komisje skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, po czym ogłosił krótka przerwę.
Po zakończeniu prac przygotowawczych komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania, po czym radny - Leszek Dajewski wyjaśnił technikę głosowania.
Po odbyciu aktu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania oddanych głosów.
Następnie Przewodniczący Rady zakończył przerwę i prosił wszystkich o wejście na salę i odczytanie wyników głosowania.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej - Leszek Dajewski odczytał protokół komisji i przedstawił wyniki głosowania, protokół ten stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani:
 1. Radna - Regina Kot
 2. Radny - Marek Rożek
Następnie Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek odczytał uchwalę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp., uchwała w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Ustalenie porządku obrad.
W tym punkcie Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek wyjaśnił, że otrzymany przy zaproszeniach porządek obrad był proponowany przez przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji i można go poszerzyć o propozycje podane przez radnych. W związku z tym zaproponował następujące punkty:
5a. Akt ślubowania burmistrza.
5b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy.
Więcej propozycji nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady wnioskował o przegłosowanie proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad.
Za przyjęciem dodatkowych punktów głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad. 5a. Akt ślubowania burmistrza.
Burmistrz - Marian Jańczak złożył ślubowanie wobec radnych o następującej treści:

„Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”
„Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie Burmistrza zostało przez Rade przyjęte.

Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy.
Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek prosił o podanie kandydatur w skład tej komisji.
W skład komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy zgłoszono następujących radnych:
 1. Leszka Dajewskiego
 2. Jerzego Prałata
 3. Tomasza Pawlaka
 4. Reginę Kot
 5. Marka Rożka
Wszyscy radni wyrazili zgodę na powołanie ich w skład w/w komisji.
W skład komisji zaproponowano również Sekretarz Gminy - Marię Matuszewską. Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wchodzić w skład komisji, jednak będzie uczestniczyć w pracach komisji i służyć swoja pomocą.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Sprawozdanie Zarządu Miejskiego o stanie gminy.
Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz - Marian Jańczak, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.
W tym punkcie nowo wybrani wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Marek Rożek oraz Regina Kot podziękowali za wybór oraz zapewnili o swoim zaangażowaniu i sumiennej pracy na rzecz gminy.

Ad.8. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek zakończył I sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.


                                                 Protokołowała                                                 Przewodniczący Rady

                                               Wiesława Wójcik                                                   Roman Kręciołek
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2002-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie