Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 2 z dnia 13.12.2002 r.

Protokół nr 2 z dnia 13.12.2002 r.
Protokół Nr II/2002
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 13 grudnia 2002 roku
w godz. od 1400 do 1830

W Sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecny radny - Mariusz Wasielewski.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2002
 2. powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.
 3. powołania Komisji Rewizyjnej
 4. ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego
 5. zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych
 6. określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
 7. ustalenia podatku od nieruchomości
 8. ustalenia stawki dziennej opłaty targowej
 9. ustalenia opłaty administracyjnej
 10. ustalenia podatku od środków transportowych
 11. przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
 12. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp., Koszkowie i Zimnowodzie
 13.  ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy Borek Wlkp. oraz ustalenia limitu kilometrów na używanie do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy
 14. wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek zapytał, czy radni mają uwagi do proponowanego porządku obrad.
Burmistrz - Marian Jańczak wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
 • zaciągnięcia kredytu bankowego
 • ustalenia terminów na wydanie przez komisję rady opinii o projekcie budżetu miasta i gminy na rok 2003
 • utworzenia środka specjalnego
Za wprowadzeniem powyższych projektów do porządku obrad głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Po czym Przewodniczący Rady przedstawił harmonogram sesji po wprowadzonej zmianie.
Punkty od 1 - 5 - bez zmian
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 2. zaciągnięcia kredytu bankowego
 3. ustalenia terminów na wydanie przez komisję rady opinii o projekcie budżetu miasta i gminy na rok 2003
 4. utworzenia środka specjalnego
 5. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2002
 6. powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.
 7. powołania Komisji Rewizyjnej
 8. ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego
 9. zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych
 10. określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
 11. ustalenia podatku od nieruchomości
 12. ustalenia stawki dziennej opłaty targowej
 13. ustalenia opłaty administracyjnej
 14.  ustalenia podatku od środków transportowych
 15. przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
 16. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp., Koszkowie i Zimnowodzie
 17. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy Borek Wlkp. oraz ustalenia limitu kilometrów na używanie do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy
 18. wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku, z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z I sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania .

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.
Wpłynęła interpelacja radnego - Mieczysława Dębowiaka dotycząca wsparcia w Starostwie Powiatowym inicjatywy lokalnej - budowy chodnika ze ścieżką rowerowa we wsi Leonów, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
W/w sprawozdanie przedstawił Burmistrz - Marian Jańczak, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zaciągnięcia kredytu bankowego
Z-ca Przewodniczącego Rady - Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 4 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 1. ustalenia terminów na wydanie przez komisję rady opinii o projekcie budżetu miasta i gminy na rok 2003
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Z-ca Przewodniczącego Rady - Regina Kot.
Burmistrz - Marian Jańczak wyjaśnił, że w związku z nieuchwaleniem budżetu na 2003 rok do końca 2002 roku musi zostać podjęta uchwała w powyższej sprawie. Proponował aby Komisje Rady odbyły swoje posiedzenia których tematem będzie wydanie opinii o projekcie budżetu gminy na rok 2003 w terminie do dnia 15.01.2003 roku, natomiast Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w terminie do dnia 21.01.2003 roku formułuje ostateczną opinie o projekcie budżetu.
Przewodniczący poszczególnych komisji Rady zaopiniowali pozytywnie proponowane terminy.
Po czym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
W związku z tym, że nie zgłoszono zastrzeżeń przeprowadzono głosowanie projektu uchwały w w/w sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 5 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 1. utworzenia środka specjalnego
Marek Rożek - Z-ca Przewodniczącego Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, następnie prosił o wyjaśnienie skąd biorą się środki specjalne.
Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. - Krzysztof Baska wyjaśnił, że są to środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczone na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Dalej wyjaśnił, że siedmioro uczniów z naszej szkoły otrzymuje takie stypendium.
Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przedstawionego projektu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 6 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2002
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Z-ca Przewodniczącego Rady - Marek Rożek.
Po czym Przewodniczący Rady poinformował , że w/w projekt był przedmiotem obrad Komisji Rady oraz zapytał czy radni mają zastrzeżenia.
Do proponowanych zmian nikt z radnych nie zgłosił uwag. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 7 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 1. powołania Komisji Rewizyjnej
Z-ca Przewodniczącego Rady - Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Roman Kręciołek - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni powinni pracować w dwóch komisjach, dalej zapytał czy radni, którzy wcześniej zadeklarowali chęć pracy w Komisji Rewizyjnej wyrażają zgodę być członkami tej komisji.
Radna Irena Rozwora, radny Kazimierz Banaś, radny Mieczysław Dębowiak oraz radny Zygmunt Klonowski wyrazili zgodę.
Zaproponowany przez Przewodniczącego rady radny Leszek Dajewski nie wyraził zgody.
Radny Michał Dopierała oraz radny Mariusz Szczepaniak również nie wyrazili zgody.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że wg obowiązującego Statutu Gminy Borek Wlkp. Komisja Rewizyjna musi być pięcio osobowa, wobec powyższego jeszcze raz zaproponował radnego - Leszka Dajewskiego w skład tej komisji.
Radny - Leszek Dajewski tym razem wyraził zgodę.
Dalej Przewodniczący Rady przedstawił proponowany skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Radny - Kazimierz Banaś
 2. Radny - Mieczysław Dębowiak
 3. Radna - Irena Rozwora
 4. Radny - Leszek Dajewski
 5. Radny - Zygmunt Klonowski
Następnie wnioskował aby Komisja Rewizyjna wyłoniła ze swego składu przewodniczącego i z-cę przewodniczącego komisji.
P czym ogłosił pięć minut przerwy.
Po przerwie Roman Kręciołek - Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny - Leszek Dajewski).
Uchwała Nr II/ 8 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 1. powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Z-ca Przewodniczącego - Regina Kot.
Do przedstawionego projektu nie zgłoszono uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o jej przegłosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 9 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 1. ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego
Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił Z-ca Przewodniczącego Rady - Marek Rożek, po czym Przewodniczący rady wnioskował o wyjaśnienie dołączonych załączników.
Inspektor Urzędu Miejskiego - Helena Loman szczegółowo wyjaśniła załączniki do projektu uchwały.
Następnie Sekretarz Gminy - Maria Matuszewska dodała, iż załączniki są wymogiem ustawowym.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 10 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 1. zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych
Regina Kot - Z-ca Przewodniczącego Rady przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radni nie mieli uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 11 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 1. określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił Z-ca Przewodniczącego Rady -Marek Rożek.
Radny - Andrzej Kubiak zapytał dlaczego wcześniej właściciele psów byli zwolnieni od podatku, natomiast teraz wprowadza go się.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to wymóg ustawowy i Rada jest zobowiązana do ustalenia takiego podatku.
Więcej uwag nie zgłoszono w związku z powyższym przegłosowano jego przyjęcie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 12 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 1. ustalenia podatku od nieruchomości
Radna - Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek wyjaśnił, że w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi do projektu w/w uchwały na komisjach Rady będzie prowadzone głosowanie poszczególnych pozycji podatku.
Następnie Burmistrz - Marian Jańczak wyjaśnił, że poprzednia Rada zaciągnęła pewne zobowiązania, które należy realizować. A do tego potrzebne są odpowiednie środki. Dalej dodał, że radni powinni dbać o majątek gminy i jeśli zmniejszają dochody musimy również zmniejszyć wydatki, ograniczyć inwestycje.
Po czym Przewodniczący Rady przedstawił proponowane stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -

  0,60 zł od 1 m2 powierzchni - propozycja Burmistrza
  głosowanie: za nikt z radnych nie poparł tej propozycji

  0,50 zł od 1 m2 powierzchni - propozycje Komisji Rady
  głosowanie: za 10 radnych

  0,48 od 1 m2 powierzchni - propozycja radnego Kazimierza Banasia
  głosowanie: za 3 radnych

  1 radny wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny.
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 • 3,38 zł od 1 ha powierzchni - propozycja Burmistrza
innych propozycji nie zgłoszono
głosowanie: za 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny
 1. pozostałych
 • 0,15 zł od 1 m2 powierzchni - propozycja Burmistrza
głosowanie: za 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.
 • 0,10 zł od 1 m2 powierzchni - propozycja Komisji Oświaty, Zdrowia, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - została wycofana
 1. od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych
 • 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja Burmistrza
głosowanie: za 1 radny
 • 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja komisji Rady
głosowanie: za 13 radnych
Nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania do poszczególnych propozycji i nikt nie był przeciwny.
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
-14,0 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja Burmistrza
głosowanie: za -nikt nie poparł tej propozycji
 • 13,0 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja Komisji Rady
c) głosowanie: za 13 radnych
Nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania do poszczególnych propozycji i nikt nie był przeciwny.
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
 • 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja Burmistrza

Innych propozycji nie zgłoszono.
Głosowanie: za 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
-3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
Innych propozycji nie zgłoszono.
Głosowanie: za 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
 1. pozostałych
-4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja Burmistrza
głosowanie: za - nikt nie poparł tej propozycji
-3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja Komisji Oświaty, Zdrowia, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
głosowanie: za 10 radnych
-3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - propozycja Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
głosowanie: za 3 radnych
1 radny wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny.

 1. od budowli - 2% ich wartości.
Do tej propozycji nie zgłoszono uwag.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały po wprowadzonych zmianach, po czym zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr II/ 13 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 1. ustalenia stawki dziennej opłaty targowej
W/w projekt uchwały przedstawiła Z-ca Przewodniczącego Rady - Regina Kot.
Radny - Michał Dopierała wnioskował o podwyższenie wszystkich stawek opłaty targowej o 1,- zł.
Przewodniczący Rady odczytał poszczególne stawki opłaty targowej i prosił o ich głosowanie.
1.Przy sprzedaży warzyw i owoców z ręki, kosza, skrzynki do 3m2 zajmowanej powierzchni.
- 8,50 zł dziennie - propozycja Burmistrza
głosowanie: za - nikt nie poparł tej propozycji
- 9,50 zł dziennie - propozycja radnego Michała Dopierały
głosowanie: za 12 radnych
Nikt z radnych nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosowania(nieobecny radny Marek Rożek).
2. Przy sprzedaży innych towarów na zajmowanej powierzchni do 9 m2
 • 16,- zł dziennie - propozycja Burmistrza

głosowanie: za - nikt nie poparł tej propozycji
- 17,- zł dziennie - propozycja radnego Michała Dopierały
głosowanie: za 12 radnych
Nikt z radnych nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosowania(nieobecny radny Marek Rożek).

3. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego
- 27,- zł dziennie - propozycja Burmistrza
głosowanie: za - nikt nie poparł tej propozycji

- 28,- zł dziennie - propozycja radnego Michała Dopierały
głosowanie: za 12 radnych
Nikt z radnych nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosowania(nieobecny radny Marek Rożek).

 1. Przy sprzedaży warzyw , owoców z ręki , kosza skrzynki na zajmowanej powierzchni powyżej 3 m 2
- 16,- zł dziennie - propozycja Burmistrza
głosowanie: za - nikt nie poparł tej propozycji
- 17,- zł dziennie - propozycja radnego Michała Dopierały
głosowanie: za 12 radnych
Nikt z radnych nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek).

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały po wprowadzonych zmianach, po czym zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny - Marek Rożek).
Uchwała Nr II/ 14 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 1. ustalenia opłaty administracyjnej
Powyższy projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń wobec powyższego przegłosowano jego przyjęcie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny - Marek Rożek).
Uchwała Nr II/ 15 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

ł) ustalenia podatku od środków transportowych
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Z-ca Przewodniczącego Rady - Regina Kot.
Uwag żadnych nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny - Marek Rożek).
Uchwała Nr II/ 16 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 1. przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek.
W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny - Marek Rożek).
Uchwała Nr II/ 17 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 1. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp., Koszkowie i Zimnowodzie
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Do przedstawionego projektu nikt z obecnych nie zgłosił uwag, wobec powyższego przegłosowano jego przyjęcie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny - Marek Rożek).
Uchwała Nr II/ 18 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 19
do niniejszego protokołu.
 1. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy Borek Wlkp. oraz ustalenia limitu kilometrów na używanie do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek.
Dalej Przewodniczący Rady wnioskował o podwyższenie diet o 1 dietę
z tytułu podróży służbowej dla członków Komisji Rewizyjnej w porównaniu do pozostałych radnych.
Następnie radny Kazimierz Banaś proponował aby ustalono dla członków Komisji Rewizyjnej 20 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej.
Dalej radny Michał Dopierała przedstawił propozycję Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a mianowicie:
 1. dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- 25 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  2) dla członków Komisji Rewizyjnej - 22 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  3) dla Przewodniczących Komisji - 22 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  4) dla pozostałych radnych - 20 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej

  Przewodniczący Rady poddał wszystkie zgłoszone propozycje pod głosowanie.
  I propozycja:
  1) dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- 22 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  2) dla członków Komisji Rewizyjnej - 20 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  Za ta propozycja głosowało 2 radnych.

  II propozycja:
  1) dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- 25 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  2) dla członków Komisji Rewizyjnej - 22 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  3) dla Przewodniczących Komisji - 22 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  Za powyższą propozycją głosowało 8 radnych.

  III propozycja:
  4) dla pozostałych radnych - 17 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  Wniosek ten poparło 2 radnych.

  IV propozycja:
  4) dla pozostałych radnych - 20 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  Za tą propozycja głosowało 7 radnych.
  4 radnych wstrzymało się od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny radny - Marek Rożek).
  Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wysokość miesięcznych diet dla radnych po wprowadzonych zmianach, a mianowicie:


  1) dla Przewodniczącego Rady - 35 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  2) dla Wiceprzewodniczących Rady - 25 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  3) dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- 25 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  4) dla członków Komisji Rewizyjnej - 22 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  5) dla Przewodniczących Komisji - 22 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
  6) dla pozostałych radnych - 20 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej

  Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przegłosowano jego przyjęcie.
  Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1radny był przeciwny, 2 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny radny - Marek Rożek).
  Uchwała Nr II/ 19 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 2. wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Radny - Kazimierz Banaś wnioskował o podwyższenie wynagrodzenia dla Burmistrza do kwoty 6.460,- brutto.
Za zgłoszona propozycja głosowało 7 radnych, 2 radnych poparło propozycje zawarta w projekcie uchwały czyli 6.000,- zł brutto, 4 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny (nieobecny radny - Marek Rożek).

Ad.7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że na zgłoszoną interpelacje udzieli odpowiedzi
w trycie ustawowym.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

Radny - Michał Dopierała wnioskował o zainstalowanie budki telefonicznej we wsi Skokówko oraz interwencje w energetyce w związku z bardzo dużymi spadkami napięcia elektrycznego we wsi Skoków. Dalej wnioskował o pobudowanie przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
Radny - Andrzej Kubiak przedstawił sprawę braku oświetlenia przy bloku w Zalesiu.
Radny - Mieczysław Dębowiak również poruszył sprawę oświetlenia wsi Maksymilianów.
Do tych wszystkich wniosków ustosunkował się Burmistrz - Marian Jańczak wyjaśniając, że wniosek o zamontowanie aparatu telefonicznego w danej wsi jest w kompetencji mieszkańców, a Urząd może tylko taki wniosek poprzeć. Dalej dodał, że w związku z prywatyzacją, energetyka nie jest zainteresowana realizacją zadań na naszej gminie. Natomiast w sprawie spadków napięcia energetycznego we wsi Skoków Gmina dopełni wszelkich starań aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Jednak każdy indywidualnie podpisywał umowę z energetyką, a niewywiązywanie się z warunków umowy może spowodować skierowanie wniosku do sądu, co w konsekwencji przyczynia się do pozytywnego załatwienia sprawy.
Radni uważali, że mieszkańcom należy pomóc w tym zakresie, wobec powyższego Burmistrz wyjaśnił, że zostanie skierowane pismo do Wojewody w w/w sprawie.
Dalej Burmistrz poinformował, że na rok 2003 będę zakupione trzy przystanki autobusowe, o ich rozdysponowaniu zadecyduje Rada..
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. - Bożenie Przybylak, która wnioskowała o stopniową wymianę okien w szkole, ponieważ powodują one bardzo duże ubytki ciepła.
Radny - Jerzy Prałat poparł zgłoszony wniosek.
Radna - Róża Jędrosz wnioskowała o naprawę chodnika w Koszkowie po awarii wodociągu.
Natomiast radny Tomasz Pawlak zwrócił uwagę na udrożnienie odpływu wód deszczowych w Koszkowie.
Burmistrz - Marian Jańczak wyjaśnił, że wskazane drogi nie są drogami gminnymi.
Radny Mieczysław Dębowiak wnioskował o zatrudnienie pracowników Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. przy wycinaniu krzewów przydrożnych.
Zadanie te są realizowane, wyjaśnił Burmistrz.
Następnie radny - Jerzy Prałat zwrócił uwagę, aby Rada zajęła się problemem bezrobocia i zatrudnienia absolwentów.
Przewodniczący Rady poparł wniosek przedmówcy i stwierdził, że należy się zastanowić aby stworzyć takie możliwości.

Ad.9. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek zakończył II sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. składają wszystkim obecnym życzenia świąteczne.


Protokołowała                                                                   Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik                                                                Roman Kręciołek
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2002-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie