Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 3 z dnia 30.12.2002 r.

Protokół nr 3 z dnia 30.12.2002 r.


Protokół Nr III/2002
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 30 grudnia 2002 roku
w godz. od 1400 do 1715


W Sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni radni: Mieczysław Dębowiak oraz Andrzej Kubiak.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2003
 2. planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003
 3. zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych
 4. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2002
 5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
 6. ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych dostarczonych na wysypisko w Karolewie

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek wyjaśnił, że do porządku sesji zostały wprowadzone następujące punkty:
 1. planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2003 rok
 2. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok
 3. zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych - w związku z uchyleniem uchwały w tej sprawie przez RIO w Poznaniu podjętej na ostatniej sesji Rady
Po czym zapytał, czy radni mają uwagi do proponowanego porządku obrad.
Nikt nie miał uwag do proponowanego porządku obrad, wobec powyższego przegłosowano jego przyjęcie.
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.

Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku, z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z II sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania .

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnego - Jerzego Prałata dotycząca działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Borku Wlkp.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W/w sprawozdanie przedstawił radny powiatu - Janusz Sikora, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2003
Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano jego przyjęcie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 21 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 1. planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady - Marek Rożek.
W związku z tym, że nie zgłoszono zastrzeżeń przeprowadzono głosowanie projektu uchwały w w/w sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 22 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
 1. zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych
Regina Kot - Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek przedstawił wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące unieważnienia uchwały nr II/11/2002 w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono w związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił
o przegłosowanie przedstawionego projektu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 23 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

 1. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2002
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady - Marek Rożek.
Po czym Przewodniczący Rady poinformował , że w/w projekt był przedmiotem obrad Komisji Rady oraz zapytał czy radni mają zastrzeżenia.
Skarbnik Gminy - Krystyna Walczak wyjaśniła, że projekt, który był omawiany na komisjach Rady uległ zmianie, tzn. wpłynęły dodatkowe środki na dofinansowanie modernizacji dróg z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 210.000,- zł oraz rezerwa ogólna subwencji oświatowej w wysokości 32.400,- zł.
Do proponowanych zmian nikt z radnych nie zgłosił uwag. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 24 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Wiceprzewodnicząca Rady - Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 25 / 2002 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 1. ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych dostarczonych na wysypisko w Karolewie
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca - Regina Kot.
Burmistrz - Marian Jańczak wyjaśnił, że zapoznał się z wnioskami komisji dotyczącymi opłat za odpady komunalne. Wnioskował o szczegółowe przeanalizowanie proponowanych stawek. Dalej dodał, że większość odpadów komunalnych mieszkańcy gminy mogą pozbyć się nieodpłatnie jako odpady segregowane wrzucając do pojemników wystawionych w miejscach publicznych na terenie całej gminy.
Jednak radni uważali, że nie należy tak bardzo podnosić cen za odpady komunalne uzasadniając to tym, iż będą zaśmiecane przydrożne rowy oraz lasy. Uważają, że lepiej jest dofinansować Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Karolewie, niż podwyższać ceny za ich odbiór i składowanie.
Po burzliwej dyskusji radni wnioskowali o odłożenie projektu uchwały w w/w sprawie na następną sesje Rady i szczegółowe przeanalizowanie sprawy.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku.
Za odłożeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych dostarczonych na wysypisko w Karolewie
głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny. (nieobecny radny - Kazimierz Banaś).
Projekt uchwały został oddalony.

Ad.7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że na zgłoszoną interpelację udzieli odpowiedzi w trycie ustawowym.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Burmistrz - Marian Jańczak przedstawił informację dotyczącą prowadzonych zadań oraz wnioskował do radnych o wydanie swej opinii:
 • Porozumienie z firmą RETRIKO z Karlina o współpracy w sprawie zaopatrzenia w gaz ziemny gminy Borek Wlkp., gdzie większość kosztów ponosi Dystrybutor gazu, natomiast Gmina minimalnie zgodnie ze swoimi możliwościami
 • udział w spółce akcesyjnej z o.o. ”Biopal” - Gmina Borek Wlkp. została zobligowana do wniesienia aportem gruntów do spółki pod budowę nowego zakładu, pozostali udziałowcy (7 osób) po 25.000,- zł. Zakład ten będzie zajmował się przerobem rzepaku.

Rada udzieliła aprobaty w pracach przedstawionych i prowadzonych przez Burmistrza z zastrzeżeniem udzielenia szczegółowych informacji przy poszczególnych etapach prac.

Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek przedstawił pismo Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu w sprawie używania materiałów pirotechnicznych w okresie przedświątecznym i noworocznym. Wnioskował do przewodniczących komisji o szczegółową analizę projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym. Następnie poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane posiedzenie wyjazdowe dla nowowybranych radnych, celem zapoznania się z mieniem Gminy. Dalej wyjaśnił, że mieszkańcy naszej gminy mają zastrzeżenia do radnych w związku z podwyższeniem diet oraz wynagrodzenia dla Burmistrza.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.9. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek zakończył III sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. składając wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.


Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik                                                                     Roman Kręciołek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie