Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOREK WLKP. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOREK WLKP. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020


Burmistrz Borku Wlkp. zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/348/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 października 2010 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza rozpoczęcie konsultacji:

  1. projektu Programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;

  2. termin rozpoczęcia konsultacji: 02 października 2019 r.;

  3. termin zakończenia konsultacji: 14 października 2019 r.;

  4. forma konsultacji: zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borek Wlkp., stronie www.borekwlkp.pl;

  5. tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie i wnioski można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres maila: sekretariat@borekwlkp.pl

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z projektem Programu Współpracy na 2020 rok oraz do zgłaszania ewentualnych propozycji dotyczących w/w programu, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/348/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 października 2010 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Małgorzata Stanisławska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie