Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 27 z dnia 21.04.2005 r.

Protokół nr 27 z dnia 21.04.2005 r.


Protokół Nr XXVII/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 21 kwietnia 2005 roku

w godz. od 1600 do 1830

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Andrzej Kubiak.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp., Zastępca Burmistrza, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radny powiatu – Grzegorz Marszałek, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Zapytania i interpelacje radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi

powołania Sekretarza Gminy Borek Wlkp.

zmian budżetu i w budżecie

zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Wycisłowie

Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady.

Przewodniczącego Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęło zapytanie Przewodniczącego Rady dotyczące terminu gwarancji powykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Borku Wlkp. (mieszkańcy zgłaszają usterki na ul. Mickiewicza oraz “stare targowisko”).

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004 zostało doręczone radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję zgodnie ze Statutem Gminy Borek Wlkp. Dalej wyjaśnił, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Rady.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Borek Wlkp. za 2004 rok. Nikt z obecnych na sesji nie zabrał głosu. Po czym Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.

Dalej Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po czym przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.04.2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za rok 2004, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Mieczysław Dębowiak).

Uchwała Nr XXVII/188/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

powołania Sekretarza Gminy Borek Wlkp.

Obecny radny – Mieczysław Dębowiak, nieobecny radny – Jerzy Prałat.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

W tym temacie uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny Jerzy Prałat).

.

Uchwała Nr XXVII/189/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7

do niniejszego protokołu

zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania przedstawionego projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się

od głosowania i nikt nie był przeciwny(nieobecny radny Jerzy Prałat).

Uchwała Nr XXVII/190/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8

do niniejszego protokołu

zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Wycisłowie

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie. W związku z tym, iż nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się

od głosowania i nikt nie był przeciwny(nieobecny radny Jerzy Prałat).

Radna – Róża Jędrosz zgodnie z art. 25 a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXVII/191/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9

do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady informując, że Gmina posiada gwarancję powykonawczą na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Borku Wlkp. Wszystkie usterki mieszkańcy winni zgłaszać Inspektorowi Urzędu Miejskiego – Marianowi Gintrowi. Wykonawca podpisał umowę z Miejsko – Gminnym Zakładem Gospodarczym w Borku Wlkp. na likwidację usterek pogwarancyjnych.

Burmistrz poinformował również, że w miesiącu sierpniu lub wrześniu zostanie wykonany przegląd pogwarancyjny celem zlikwidowania wszystkich usterek.

Ad.9.Wolne głosy i wnioski.

Z-ca Burmistrza - Elżbieta Pawlak podziękowała za wybór na stanowisko Sekretarza Gminy. Zapewniła o swoim zaangażowaniu i pracy na rzecz Gminy Borek Wlkp.

Następnie Przewodniczący Rady prosił Burmistrza o wyjaśnienie zamiarów

w zakresie zatrudnienia swojej zastępczyni.

Burmistrz wyjaśnił, że stanowisko Z-cy Burmistrza w Urzędzie jest bardzo potrzebne w związku z realizacją bardzo wielu zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Dalej poinformował, że powołanie Elżbiety Pawlak na to stanowisko było przygotowaniem jej do obowiązków Sekretarza Gminy. Zawiadomił także, że prawdopodobnie zatrudnienie będzie w wysokości 7/8 etatu sekretarza gminy oraz 1/8 z-cy burmistrza.

Kolejnym rozmówcą był Tadeusz Jańczak mieszkaniec Borku Wlkp., który pogratulował Z-cy Burmistrza wyboru na stanowisko Sekretarza Gminy

i jednocześnie poinformował, że praca Elżbiety Pawlak będzie obserwowana.

Po czym prosił o wyjaśnienie następujących spraw:

oddania pieca c.o. z kotłowni przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. na złom w zamian za jego demontaż

ustosunkowanie się Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. – Leszka Dajewskiego do artykułu prasowego dot. odbioru nieczystości na składowisko odpadów komunalnych w Borku Wlkp. od firm w wysokości ustalonej dla osób fizycznych. Zdaniem Tadeusza Jańczaka, dyr. MGZG winien wobec takich faktów wyciągnąć stosowne sankcje, a nie opowiadać, że “on nie jest policjantem”

 

przekształcenia w spółkę z o. o. Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie – informacja taka została udzielona do pracy przez Burmistrza. Tadeusz Jańczak dodał, że woda nie może być towarem dochodowym i takie przekształcenie nie powinno być zrealizowane.

Ad.1) W tym punkcie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna dokonała kontroli i złożyła stosowny wniosek do Rady Miejskiej, pismo w tej sprawie zostało skierowane do Burmistrza, który winien sprawę szczegółowo zbadać.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś poinformował, że komisja ustaliła prawidłowość przy zakupie piecy c o. o., natomiast kasacja piecy odbyła się niezgodnie z przepisami. Prawidłowo winna stosowna komisja winna dokonać fizycznej likwidacji pieca, sporządzić protokół z wykazaniem ilości złomu, a następnie złom sprzedać, a uzyskane środki wpłacić na konto szkoły. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że ten obowiązek nie został dopełniony, a o nieprawidłowości powiadomiono Przewodniczącego Rady.

Po czym Burmistrz, że sprawa została skierowana do sprawdzenia pod względem formalno – prawnym do Skarbnika Gminy – Krystyny Walczak, która przed Świętami Wielkanocnymi zmarła. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostanie nikt na wakujące stanowisko zatrudniony, zostanie powołany ekspert celem wyjaśnienia sprawy. Dodał także, że dyrektor SP w Borku Wlkp. zdaje sobie sprawę, że likwidacja pieca c. o. została źle przeprowadzona, jednak cała procedura musi być przeprowadzona zgodnie z prawem.

Mieszkaniec Borku Wlkp. – Tadeusz Jańczak wyraził swoje zdziwienie, że w związku z likwidacją pieca, czy księgowe nie wiedzą jak wyglądają prawidłowe faktury, jak został zrealizowany podatek VAT oraz podatek dochodowy.

Radny - Mieczysław Dębowiak wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna analizując tę sprawę nie zauważyła żadnego przestępstwa, a omawiany przypadek uznała jako błahy.

Ad.2) Przewodniczący Rady zapytał, czy wobec faktu nieobecności na sesji Rady dyrektora MGZG w Borku Wlkp. odpowiedź na to pytanie na zostać udzielona w formie pisemnej.

Tadeusz Jańczak stwierdził, że oczekuje odpowiedzi pisemnej w tej sprawie.

 

Ad.3) Przewodniczący Rady poinformował, że większość radnych jest przekonana, aby Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Borku Wlkp. był jednostką budżetową. Dodał także, że przed podjęciem ostatecznej decyzji Rada będzie się konsultowała z Burmistrzem.

Burmistrz w tym temacie wyjaśnił, że nie można informować społeczeństwa, że między zakładem budżetowym, a spółką jest tak potężna różnica. Następnie dodał, że spółkę powołuje się po to aby woda była tańsza, a nie droższa. Poinformował także, że jeśli będzie to zakład budżetowy nie będzie możliwości realizowania planowanych zadań w ramach programu “Spójność”, ponieważ

w Unii Europejskiej taka możliwość istnieje tylko w spółkach.

Burmistrz przypomniał także, że w spółkach decydującą rolę spełnia rada nadzorcza powołana przez Burmistrza, co dowodzi podległość Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś wrócił jeszcze do pierwszego pytania Tadeusza Jańczaka – mieszkańca Borku Wlkp. proponując zlecenie Miejsko – Gminnemu Zakładowi Gospodarczemu w Borku Wlkp. demontażu innego wypalonego pieca c.o. z kotłowni szkolnej celem porównania czy wartość złomu z wskazanego pieca wystarczy na zapłatę jego demontażu.

Burmistrz poinformował, że zgłosili się chętni w do zakupu piecy c.o.

z kotłowni przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp., stwierdził także, że zostanie powołana stosowna komisja do wyceny piecy, jednak wcześniej jeden piec zostanie zdemontowany, co pozwoli na ustalenie wartości tego przedsięwzięcia dla porównania wcześniej oddanego pieca.

W tym temacie głos zabrał także Tadeusz Jańczak informując, że w czasach “wolnego rynku” montaż i demontaż należy egzekwować bez zapłaty.

 

Sołtys wsi Skoków – Władysław Szymczak zapytał kiedy będzie budowana kanalizacja sanitarna w Skokowie.

Burmistrz poinformował, że zadanie to będzie realizowane w ramach programu “Spójność”, jednak Gmina Borek Wlkp. musi w tym zakresie utworzyć spółkę

z gminami w dorzeczu rzeki Obry.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu z dnia 14.04.2005 r. dotyczącą drugiej kampanii składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2005.

Po czym zwrócił się do Burmistrza o udostępnienie pomieszczeń.

Burmistrz poinformował, że jeśli będzie taka potrzeba przychyli się do wniosku.

Kolejną sprawą poruszoną przez Burmistrza był zgłoszony na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu było pytanie dotyczące wniesienia uwag do planu modernizacji oświetlenia ulicznego dla miasta Borku Wlkp. Wyjaśnił, że w Urzędzie Miejskim (u Inspektora – Mariana Gintra) jest plan tejże modernizacji i można zgłaszać do niego uwagi. Dodał także, że w trakcie realizacji tego zadanie będzie możliwość zmian umiejscowienia lamp (jednak nie ilościowo).

Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 5 maja br, natomiast wspólne posiedzenia Komisji będzie w dniu 29 kwietnia br.

Radny – Michał Dopierała wnioskował o informacje na temat budowy obwodnicy miasta Borku Wlkp.

Informacji w tym temacie udzielił Burmistrz twierdząc, że procedury się toczą.

Natomiast Z-ca Burmistrza – Elżbieta Pawlak wyjaśniła, że wykonawca - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych czeka na przekazanie środków na realizację tego zadania od Ministerstwa.

Kolejnym poruszonym na sesji tematem była sprawa szpitala w Gostyniu.

W tym temacie informacji udzieliła Z-ca Burmistrza, która stwierdziła, że prawnym właścicielem szpitala są siostry zakonne. Szpital ten wymaga remontów, co w tych układach stanowi pewien problem. W związku

z powyższym Starostwo Powiatowe wystąpiło do gmin o rozpatrzenie dwóch propozycji:

budowa nowego szpitala

wykup obecnego (ostateczna wynegocjowana cena wynosi Gostyń – 3.800 tys. zł, Piaski – 1.472 tys. zł)

dodała także, że partycypowanie w kosztach byłoby stosunkowo do ilości mieszkańców.

Następnie radny powiatu – Grzegorz Marszałek poinformował, że w obecnym czasie jest podpisana umowa na dzierżawę szpitala i na razie nie ma problemu. Uważa, że najważniejszy w obecnym czasie jest porządny oddział ratunkowy. Zostały poczynione działania w celu pozyskania karetki do Gminy Borek Wlkp.

Radni Rady Miejskiej Borku Wlkp. poparli sprawę pozyskania karetki ratunkowej dla Borku Wlkp.

Ad.10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXVII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie