Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 28 z dnia 05.05.2005 r.

Protokół nr 28 z dnia 05.05.2005 r.


Protokół Nr XXVIII/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 05 maja 2005 roku

w godz. od 1600 do 2045

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecni radni - Andrzej Kubiak oraz Zygmunt Klonowski).

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Zastępca Burmistrza – Elżbieta Pawlak, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Jacek Mostowy, Naczelnik Sekcji Prewencji Policji w Gostyniu -Kazimierz Jakubowski, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. – Hieronim Tacka, Komendant Miejsko - Gminny PSP – Grzegorz Marszałek,

pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za 2004 rok.

Analiza sytuacji pożarowej na terenie powiatu gostyńskiego

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp.

Zapytania i interpelacje radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jeżewo

zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Głoginin

zmian budżetu i w budżecie

uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp.

na lata 2005 – 2009

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

powołania przedstawiciela Gminy Borek Wlkp. do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Radny – Kazimierz Banaś proponował podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 – 2009 przed uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie.

Burmistrz wyjaśnił, że kolejność podjęcia powyższych uchwał nie ma znaczenia.

W związku z powyższym radny – Kazimierz Banaś wycofał swój wniosek,

a przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za 2004 rok.

Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za rok 2004 złożył Naczelnik Sekcji Prewencji Policji w Gostyniu asp. Szt. Kazimierz Jakubowski, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie Burmistrz zapytał czy monitorowanie miasta ma wpływ na zmniejszenie przestępczości.

Kazimierz Jakubowski – Naczelnik Prewencji Policji w Gostyniu wyjaśnił, że

w miejscach monitorowanych przez kamery przestępczość spadła do “zera”.

Następnie Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. Hieronim Tacka przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borek Wlkp., stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny – Michał Dopierała zapytał jak daleko są zaawansowane prace modernizacyjne pomieszczeń dla Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp.

Hieronim Tacka – Kierownik Rewiru Dzielnicowych wyjaśnił, że prace są bardzo zaawansowane i zmierzają do ukończenia.

Radna – Róża Jędrosz podziękowała pracownikom Rewiru Dzielnicowych

w Borku Wlkp. za współpracę w organizowanych konkursach dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Wnioskowała o zorganizowanie podsumowania prowadzonego policyjnego programu edukacyjnego pn. “Z Pyrkiem bezpieczniej”.

Radny – Kazimierz Banaś wnioskował o zwrócenie większej uwagi na osoby przebywające bez potrzeby na przystankach autobusowych.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych poinformował, że zgłoszone przez radnego czynności są prowadzone, dodał że w roku 2004 wylegitymowano 2638 osób.

W dalszej części Przewodniczący Rady zapytał czy wszystkie przestępstwa dokonane na terenie naszej gminy zostały dokonane przez osoby miejscowe, czy spoza naszego terenu.

Wyjaśnień udzielił Kierownik Rewiru twierdząc, że większość sprawców przestępstw kryminalnych jest spoza naszego terenu, natomiast wykroczenia drogowe popełnione zostały przez osoby miejscowe.

Radny – Tomasz Szczepaniak zapytał czy wiadomo coś o narkotykach na terenie naszej gminy.

W tym temacie wyjaśnień udzielił Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. informując, że są prowadzone określone działania operacyjne celem rozpracowania grupy rozprowadzającej narkotyki.

Następnie Naczelnik Sekcji Prewencji Policji w Gostyniu poinformował, że

w ubiegłym roku w powiecie gostyńskim prowadzone było siedem postępowań w sprawach narkotykowych.

Po czym Przewodniczący Rady zaapelował o zwiększenie kontroli ruchu drogowego w Borku Wlkp. ponieważ mieszkańcy skarżą się na rozwijanie nadmiernej prędkości przez motocyklistów i samochody osobowe (Osiedle 600- lecia, ul. Dworcowa oraz Zdzieska).

Radny – Michał Dopierała dodał także, że na ulicach Dworcowa i Zdzieska parkujące samochody utrudniają poruszanie się po jezdni.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. proponował zorganizowanie posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w tym temacie.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Analiza sytuacji pożarowej na terenie powiatu gostyńskiego

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp.

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Jacek Mostowy przedstawił informację o sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeniach na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. za rok 2004, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Informacja została przyjęta przez Radę.

Następnie Komendant Miejsko – Gminny PSP – Grzegorz Marszałek przedstawił ocenę sytuacji pożarowej na terenie gminy Borek Wlkp. za rok 2004, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny – Marek Rożek wnioskował o przedstawienie stanu faktycznego Remizy OSP Głoginin:

wpływ przyznanego samochodu na konieczność rozbudowy budynku

ilość osób w jednostce

ilość potrzebnych środków na remont budynku OSP

udział strażaków w ogólnych akcjach

Komendant M-G PSP – Grzegorz Marszałek poinformował, że remontu wymaga zaplecze socjalne. Dodał także, że nowy samochód ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu OSP Głoginin brał udział w zdarzeniu na terenie Zimnowody, w 2004 roku 18 strażaków jednostki brało udział w trzech zdarzeniach na terenie naszej gminy oraz w dwóch zdarzeniach poza terenem gminy. Wyjaśnił także, że usytuowanie samochodu ratowniczo – gaśniczego

w Głogininie było uzgodnione z komendantami powiatowymi. Zdaniem Komendanta M-G PSP bardzo duże znaczenie w zachowaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mają jednostki OSP działające na terenie całej gminy.

Wypowiedz Komendanta Miejsko - Gminnego uzupełnił radny – Mieczysław Dębowiak informując, że w OSP Głoginin pracuje 36 czynnych strażaków oraz 78 strażaków wspierających, razem pracuje tam 114 osobowa grupa.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek zapytał Burmistrza czy byłaby możliwość wygospodarowania środków w wysokości 15 do 20 tys. zł na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Borku Wlkp.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jeżewo

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Po czym stwierdził , że popiera rozwój miejscowości Jeżewo w związku

z terenami rekreacyjnymi wokół Zbiornika “Jeżewo”, proponował także włączenie do planu wsi Skoków.

Radny – Jerzy Prałat poparł stanowisko przedmówcy wnioskując o włączenie do przyszłych planów rozwoju miejscowości wieś Studzianna oraz Siedmiorogów pod działalność agroturystyczną.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny – Kazimierz Banaś).

Uchwała Nr XXVIII/192/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7

do niniejszego protokołu.

zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Głoginin

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Następnie Burmistrz poinformował, że do Sektorowego Programu Operacyjnego pn. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach działania: “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” można zgłosić tylko dwie miejscowości. W związku z faktem, że termin był dość krótki zgłoszono Jeżewo i Głoginin. Jednocześnie poinformował, że w przyszłym roku będzie kompletowany wniosek na następne miejscowości, wobec powyższego apelował do sołtysów i radnych o zastanowienie się jakie miejscowości zgłosić do planu rozwoju.

Przewodniczący Rady uważa, że życie kulturalne wsi Głoginin i Zimnowoda winno skupić się w nowo wybudowanej szkole, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Głogininie musi mieć zaplecze sanitarne i to zadanie należy realizować.

Radny – Michał Dopierała zapytał dlaczego radni wcześniej nie zostali poinformowani o spotkaniu w sprawie zgłoszenia miejscowości do planu rozwoju.

Burmistrz wyjaśnił, że wszyscy sołtysi byli poinformowani o spotkaniu w tym temacie.

Komendant MG OSP – Grzegorz Marszałek zapewnił, że modernizacja remizy strażackiej w Głogininie nie przekroczy 50 tys. zł.

Głos zabrał również radny – Marek Rożek, który uważa za celowe pozyskanie środków pozabudżetowych na remont remizy strażackiej.

Radni – Jerzy Prałat, Tomasz Szczepaniak oraz radna – Regina Kot poparli stanowisko przedmówcy

W tym temacie wypowiedział się również Dyrektor SP w Wycisłowie – Janusz Sikora, który wnioskował o zaplanowanie do opracowania planu rozwoju wsi Wycisłowa.

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się

od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.).

Uchwała Nr XXVIII/193/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8

do niniejszego protokołu.

zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się

od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.).

Uchwała Nr XXVIII/194/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9

do niniejszego protokołu.

uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp.

na lata 2005 – 2009

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Radny – Marian Łuczak zapytał dlaczego w tymże planie nie ma zaplanowanej modernizacji drogi w Siedmiorogowie Pierwszym.

Burmistrz poinformował, że widzi potrzebę wykonania wskazanego zadania, jednak jest to droga powiatowa. Dodał także, że są prowadzone rozmowy ze starostwem w tym zakresie. Następnie stwierdził, że do jesieni br sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Radny – Marek Rożek wnioskował o wprowadzenie zmiany zapisu § 2 projektu uchwały, gdzie zapisano “Zobowiązuje się Burmistrza Borku Wlkp. do corocznej weryfikacji planu poprzez uaktualnienie zapisów w planie obowiązującym w danym roku budżetowym oraz uzupełnienie o zadania na kolejny, nowy rok zamykający plan” na inny “Zobowiązuje się Burmistrza Borku Wlkp. do corocznego przedstawiania Radzie Miejskiej propozycji zmian zapisów w planie obowiązującym w danym roku budżetowym oraz uzupełnienie o zadania na kolejny, nowy rok zamykający plan”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za wprowadzeniem poprawki głosowało 10 radnych (nieobecni radni: Kazimierz Banaś, Michał Dopierała oraz Mariusz Szczepaniak).

Następnie przegłosowano projekt uchwały z wprowadzoną poprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się

od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecni radni – j.w.).

Uchwała Nr XXVIII/195/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu.

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady poprosił Inspektora Urzędu Miejskiego – Stefana Szymczaka o przedstawienie uzasadnienia do uchwały, który poinformował, że wskazany grunt dotyczy byłego boiska sportowego, z którego wydzielono parking do szkoły oraz dwie działki.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni Kazimierz Banaś oraz Mariusz Szczepaniak).

Uchwała Nr XXVIII/196/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11

do niniejszego protokołu.

przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Burmistrz wyjaśnił, że są to działki położone w Jeżewie stanowiące drogę dojazdową do jego posesji i hydroforni oraz tereny zieleni.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni Kazimierz Banaś oraz Mariusz Szczepaniak).

Uchwała Nr XXVIII/197/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12

do niniejszego protokołu.

powołania przedstawiciela Gminy Borek Wlkp. do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zwrócił się do radnych o zgłoszenie przedstawiciela samorządu.

Radny – Jerzy Prałat zgłosił radnego – Marka Rożka jako przedstawiciela Gminy Borek Wlkp.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Radny – Marek Rożek wyraził zgodę na powołanie go jako przedstawiciela Gminy Borek Wlkp. do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie, po czym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się

od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecni radni Kazimierz Banaś oraz Mariusz Szczepaniak).

Uchwała Nr XXVIII/198/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13

do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez Wiceprzewodniczącego Rady - Marka Rożka pytanie dotyczące budowy placu zabaw dla dzieci w Borku Wlkp. informując, że jest to zadanie, którego nie da się wykonać w jednym roku. W obecnym czasie prowadzona jest bardzo kosztowna modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Nadmienił, że w Przedszkolu w Karolewie wymieniono okna, co także wiązało się ze znacznymi środkami finansowymi. Burmistrz dodał, że sprawa zostanie przeanalizowana i w miarę możliwości realizowana, po czym wnioskował do Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, aby wraz

z dyrektorem przedszkola ustaliła wstępny plan i kosztorys.

Przewodniczący Rady nadmienił, iż wskazane zadanie mógłby wykonać Miejsko – Gminny Zakład Gospodarczy w Borku Wlkp.

Dyrektor MGZG - Leszek Dajewski poinformował, że wstępne rozmowy w tym temacie zostały przeprowadzone, jednak wszelkie urządzenia dla małych musza posiadać atesty bezpieczeństwa, co w pewnym stopniu utrudnia to zadanie.

Radna – Regina Kot poinformowała, że pracownik Urzędu Miejskiego – Andrzej Mike wyszukuje terenu pod zagospodarowanie nowym placem zabaw, wyraziła swoją nadzieję na rozpoczęcie realizacji tego zadania w bieżącym roku.

Ad.9.Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie poruszono sprawę udzielenia pomocy finansowej powiatowi na wykup nieruchomości szpitalnych w Gostyniu i Piaskach – Zarząd Powiatu prosi o wsparcie w wysokości 35 zł od jednego mieszkańca gminy.

Radny Powiatu Gostyń – Grzegorz Marszałek poinformował, że Starosta Gostynia oczekuje zaproszenia na sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. celem przedyskutowania sprawy.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że stanowisko wójtów i burmistrzów z terenu powiatu gostyńskiego w sprawie wykupu szpitali jest negatywne.

Radny – Marek Rożek uważa, że sprawę należy szczegółowo rozważyć, celem podjęcia słusznej decyzji.

Radny – Mieczysław Dębowiak zapytał jak wygląda sprawa wnioskowanej karetki pogotowia ratunkowego do Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że I Wojewoda Wielkopolski poinformował, że zespół W został zaplanowany w Krobi.

Następnie Burmistrz poinformował, że sprawa ta jest dalej rozważana. Po za tym zwrócił się do Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego o przeanalizowanie sprawy funkcjonowania karetki ratunkowej w Borku Wlkp.

Radny – Michał Dopierała proponował zabieganie o pozyskanie karetki ratunkowej do Borku Wlkp., natomiast z wykupem szpitala uważa, że należy się wstrzymać. Dodał także, że w tej kwestii winno wypowiedzieć się całe społeczeństwo.

W dalszej części Burmistrz przedstawił sprawę zagospodarowania lokalu po byłym ośrodku zdrowia, i tak:

część dla Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp.

jedno pomieszczenie dla lekarza Barteli (mieszkającego w budynku)

dwa pomieszczenia dla refabilitantki

jedno pomieszczenie dla Gminnego Centrum Informacji

Radny – Tomasz Szczepaniak zapytał jakie środki są przewidziane na organizację GCI.

Burmistrz poinformował, że Gmina otrzymała zapowiedz naboru wniosków na utworzenie GCI. Dalej dodał, że “grant” w roku ubiegłym wynosił do 50 tyś. zł na organizację biura.

Po za tym wnioskował do Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Przestrzegania Prawa i Spraw Socjalnych o przeanalizowanie arkuszy organizacyjnych szkół celem wypracowania stanowiska na temat dalszego funkcjonowania SP

w Zalesiu oraz podziału uczniów na grupy na zajęciach z wf, informatyki i nauki języków obcych.

Głos zabrał także sołtys wsi Skoków – Władysław Szymczak wnioskując

o zaplanowanie wsi w Planie Rozwoju Miejscowości, zapytał także gdzie można składować zużyte opony.

Burmistrz wyjaśnił, że we wcześniejszym terminie Zakład z Rydzyny odbierał opony bezpłatnie, w obecnym czasie są pobierane opłaty z tego tytułu. Proponował zorganizowanie punktu zbiorczego na terenie gminy.

Następnie sołtys wsi Karolew – Romuald Gawroński zapytał dlaczego chodnik do Karolewa przy posesji państwa Pawłowskich został przełożony tylko

w części, zgłosił także naprawę drogi wykonanej przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarczy w Borku Wlkp. w ramach gwarancji.

W tym temacie wyjaśnień udzielił Dyr. MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski informując, że w miejscach gdzie jest sieć ciepłownicza są zagięcia

w drodze, wobec powyższego to nie jest złe wykonawstwo. Dodał także, że wcześniej nie było żadnych zgłoszeń dotyczących usterek.

Po czym Burmistrz poinformował, że dalsza część chodnika do Karolewa będzie przełożona po uporządkowaniu placu za piekarnią Hast w Borku Wlkp.

Radny – Marek Rożek poruszył sprawę budowy chodnika na cmentarz w Borku Wlkp.

Burmistrz wyjaśnił, że inspektor UM – Marian Ginter prowadzi rozmowy

z projektantem w tej sprawie.

Dyrektor SP w Wycisłowie – Janusz Sikora poinformował, że od trzech miesięcy firma RETHMAN nie odbiera odpadów komunalnych ze szkoły.

Inspektor UM – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że problem jest monitowany.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXVII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie