Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 30 z dnia 09.06.2005 r.

Protokół nr 30 z dnia 09.06.2005 r.


Protokół Nr XXX/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 9 czerwca 2005 roku

w godz. od 1600 do 1900

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, nieobecny radny - Andrzej Kubiak.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół

i przedszkoli, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady.

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Działalność sportowo – kulturalna na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

Zapytania i interpelacje radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

powołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp.

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej

z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gmina Borek Wlkp., a Województwem Wielkopolskim

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gostyńskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp., a Powiatem Gostyńskim

zmian budżetu i w budżecie

przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych

w Jeżewie

ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Borku Wlkp.

z siedzibą w Karolewie

określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wlkp.

wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości, połączenia w jedną jednostkę osadniczą, wykreślenia nazw miejscowości na terenie gminy o statusie miasta Borek Wlkp. z Wykazu Urzędowego miejscowości

przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie.

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że z porządku sesji zostały wycofane projekty uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia

w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty oraz wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty, natomiast wprowadzono projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekty wycofano w związku z prośbą

o zweryfikowanie utrzymujących się od kilku lat znacznych różnic w wysokości wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp. i placówek oświatowych gminy Borek Wlkp., a pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, Miejsko - Gminnym Zakładem Gospodarczym, Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Zakładzie Wodociągowo - Kanalizacyjnym

w Borku Wlkp.

Burmistrz poinformował, że ustalenie przez Radę Miejską najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania nie określa ostatecznego wynagrodzenia pracownika, to określa ilość przyznanych punktów.

Radny – Marek Rożek stwierdził, że projekty były omawiane na posiedzeniach Komisji, gdzie wyjaśniono, że Rada decyduje o wysokości najniższego wynagrodzenia oraz o wartości jednego punktu w zł w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Dodał także, że ilość punków poszczególnym pracownikom przyznaje kierownik danej jednostki. Radny poinformował, że Rada może ewentualnie apelować do Burmistrza aby egzekwował od kierowników jednostek ustalenie sprawiedliwego wynagrodzenia.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że nie będzie wpływał na kierowników jednostek w sprawie wysokości przyznawanych wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników, ponieważ byłoby to odbieranie im kompetencji.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Bożena Przybylak poinformowała, że wynagrodzenie składa się z najniższego wynagrodzenia oraz ilości punktów

w danej kategorii. Dodała także, że były wytyczne (nie stwierdziła czyje) aby

w danej kategorii przyznawać minimalną ilość punktów, co bardzo ograniczało sposób wynagradzania danego pracownika.

Przewodniczący Rady zobowiązał Kierownik ZEAS – Barbarę Dajewską do przygotowania stosownych materiałów celem przyrównania wynagrodzeń poszczególnych grup pracowniczych w oświacie i Urzędzie Miejskim.

Radni proponowali, aby sprawa została ponownie rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na które należy zaprosić przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych.

Wobec zgłoszonej propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie bądź wycofanie z porządku sesji projektów uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty oraz wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.

Za rozpatrzeniem powyższych projektów uchwał na bieżącej sesji głosowało

3 radnych, natomiast za wycofaniem z porządku obrad wskazanych projektów głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

 

W związku z brakiem innych głosów przystąpiono do realizacji porządku sesji.

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXIX uroczystej sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie zostało złożone na piśmie przez radnego powiatu – Janusza Sikorę, jednak rany nie był obecny na sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Działalność sportowo – kulturalna na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

Burmistrz przedstawił powyższą informację, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Informacja została przyjęta przez Radę.

W tym punkcie Burmistrz także poinformował, że Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu prowadzone postępowanie w sprawie rozbiórki starego kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. wraz z jego usunięciem

i przygotowaniem miejsca pod nowy piec, gdzie formę zapłaty stanowił złom

z demontowanego pieca umorzyła ze względu na brak dowodów przestępstwa.

Następnie Burmistrz przedstawił kosztorys demontażu pieca c.o. w SP w Borku Wlkp. wykonany w grudniu 2002 roku przez Zakład Instalatorstwo Sanitarne C.O. Tadeusz Grześkowiak w Borku Wlkp., który opiewał na łączna kwotę 614,- zł, natomiast za sprzedany złom wykonawca demontażu pieca otrzymał 400,- zł. Dodał także, że do dokumentacji usługi w kotłowni SP w Borku Wlkp. są załączone również faktury VAT.

Dalej Burmistrz podjął temat rzekomej kradzieży miału opałowego w SP w Borku Wlkp. Wyjaśnił, że sprawa zostanie przekazana do prokuratury jeśli ktoś zgłosi taki fakt osobowo. Po czym przedstawił zużycie opału w kotłowni SP w Borku Wlkp.:

rok 2001 – 506,25

Rok 2002 – 589,54

Rok 2003 – 489,83

Rok 2004 – 394,09

Rok 2005 (do czerwca) – 282,57

Następnie głos zabrał radny – Michał Dopierała, który wnioskował o:

wypracowanie nowego sposobu informowania społeczeństwa

o organizowanych imprezach kulturalno – sportowych

wyjaśnienie dalszej działalności I drużyny klubu sportowego “Wisła Borek Wlkp.” w związku wycofaniem dotychczasowego sponsora

zorganizowanie boisk sportowych w poszczególnych wioskach

zapytał dlaczego nie ma organizowanych imprez dla młodzieży poza szkolnej

Wyjaśnień udzielił Burmistrz, informując

Ad.1) sposób informowania społeczeństwa o organizowanych imprezach należy wypracować wspólnie z sołtysami i radnymi gminy

Ad.2) Burmistrz stwierdził, że nie może wypowiadać się za sponsora, dodał także, że jeśli jednak będzie taka sytuacja, zostanie zorganizowane spotkanie radnych z organizacjami, gdzie zaproponuje zorganizowanie jednego klubu “Wisła Borek Wlkp.”

Ad.3) tam gdzie jest możliwość i są chętni, będą organizowane obiekty sportowe

Ad.4) imprez dla młodzieży i dorosłych jest organizowane bardzo wiele, jednak jest bardzo małe zainteresowanie.

Następnie głosu udzielono mieszkańcowi Borku Wlkp. – Tadeuszowi Jańczakowi, który zapytał jak można zaksięgować fakturę VAT, gdy nie ma ona znamion faktury VAT. Dodał także, że nie satysfakcjonuje go odpowiedź pisemna, którą otrzymał od Burmistrza w tej sprawie.

Burmistrz przedstawił fakturę na usługę w kotłowni szkolnej – wymiana pieca oraz fakturę na zakup materiałów użytych do montażu pieca

wystawione przez Instalatorstwo Sanitarne i c.o. – Tadeusz Grześkowiak z Borku Wlkp., informując, że są to prawidłowo wystawione faktury VAT. Dodał także, że dokumenty te są opisane i zaksięgowane.

Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w tej sprawie.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnej – Róży Jędrosz dotycząca udzielenia dotacji mieszkańcom wsi Dąbrówka do wywozu ścieków z szamb przydomowych do oczyszczalni ścieków.

 

Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawie:

powołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Radny – Michał Dopierała zapytał ile wpłynęło ofert pracy na stanowisko Skarbnika Gminy.

Burmistrz wyjaśnił, że na powyższe stanowisko w określonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta, później zgłosiła się jeszcze jedna pani, jednak po zapoznaniu się z zakresem obowiązków wycofała swoja kandydaturę.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Marek Rożek oraz Mieczysław Dębowiak).

Uchwała Nr XXX/200/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5

do niniejszego protokołu.

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia

w tej mierze porozumienia pomiędzy Gmina Borek Wlkp.,

a Województwem Wielkopolskim

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek.

Nie zgłoszono uwag w tym temacie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.)

Uchwała Nr XXX/201/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gostyńskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp., a Powiatem Gostyńskim

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.)

Uchwała Nr XXX/202/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7

do niniejszego protokołu.

 

zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek po czym poprosił Burmistrza o przedstawienie uzasadnienia do w/w projektu uchwały.

Burmistrz poinformował, że proponowane zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

zwiększenia wypływów otrzymanych z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych 0,435 km zgodnie z umową

w wysokości 1.522 zł,

Zwiększenia dotacji celowej z tyt. udzielenia ulg w podatku od nieruchomości za II półrocze 2004 r. w kwocie 89.297 zł,

Zmniejszenia planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 69.297 zł,

Przeniesienia planu dochodów w dziale Gospodarka komunalna z § 0870

na § 0770 dotyczących wpłat z tytułu płatnego nabycia prawa własności

w kwocie 70.000 w związku ze zmianą klasyfikacji.

Po wyżej wymienionych zmianach plan dochodów zwiększa się o kwotę 21.522 zł.

Następnie Burmistrz przedstawił zmiany po stronie wydatków, które dotyczą:

zwiększenia planu wydatków w dziale Transport i łączność o kwotę 1.522

na usługi remontowe na odcinku dróg 0,435 km przejętych od Powiatu Gostyńskiego,

zwiększenia rezerwy ogólnej w granicach 1% planowanych dochodów

o kwotę 20.000 zł (plan dochodów na początek roku 13.642.741 zł x 1% = 136.427 zł plan początkowy rezerwy ogólnej wynosił 115.000 zł, a obecnie wyniesie 135.000 zł)

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionych zmian budżetu, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.)

Uchwała Nr XXX/203/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8

do niniejszego protokołu.

przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych

w Jeżewi

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność gminy Borek Wlkp. działek gruntów położonych w Jeżewie stanowiącej staw oraz nieużytki z przeznaczeniem pod tereny zielone i pod boisko sportowe.

Radni nie zgłosili żadnych uwag, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.)

Uchwała Nr XXX/204/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9

do niniejszego protokołu.

ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Borku Wlkp.

z siedzibą w Karolewie

W tym punkcie radny Tomasz Pawlak zgłosił wniosek dotyczący wycofania powyższego projektu uchwały oraz projektu uchwały w sprawie określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie celem szczegółowego przeanalizowania na posiedzeniu Komisji Rady.

Za wycofaniem projektów uchwał z porządku sesji głosowało 9 radnych,

1 radny był przeciwny, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, (nieobecny radni j.w.)

g) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono zastrzeżeń, wobec powyższego przystąpiono do jego głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.)

Uchwała Nr XXX/205/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu.

h) wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości, połączenia w jedną jednostkę osadniczą, wykreślenia nazw miejscowości na terenie gminy o statusie miasta Borek Wlkp. z Wykazu Urzędowego miejscowości

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały.

Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy ustalenia i zmian urzędowych nazw niektórych miejscowości na terenie gminy. Dodał również, że zmiany te będą konsultowane z mieszkańcami.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały

w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.)

Uchwała Nr XXX/206/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11

do niniejszego protokołu.

przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek.

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp. drogi dojazdowej do hydroforni i studni głębinowych stanowiącej nieruchomość niezabudowaną położoną w Jeżewie.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.)

Uchwała Nr XXX/207/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12

do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz poinformował, że w związku ze zgłoszoną przez radną Różę Jędrosz interpelację może przygotować stosowny projekt uchwały, jednak Rada musi wskazać ile dofinansować oraz skąd wziąć środki na powyższe zadanie.

Radny – Kazimierz Banaś poinformował, że w takiej samej sytuacji są inne miejscowości. Dodał również, że nie widzi możliwości dofinansowania tego zadania.

Radny – Michał Dopierała proponował obniżenie cen ścieków przyjmowanych do oczyszczalni.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ceny za wodę i ścieki ustalana są na okres jednego roku i nie można ich teraz zmienić.

Następnie Burmistrz poinformował, że wnioskodawca prosi o dofinansowanie transportu ścieków, nie zaś odpłatności za ścieki. Wyjaśnił także, że najlepszym rozwiązaniem sprawy byłoby wybudowanie kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

Ad.10.Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radny Mariusz Szczepaniak wnioskował o usunięcie śmieci za hydrofornią w Bruczkowie.

Następnie radny – Michał Dopierała proponował organizację turnieju piłki nożnej w okresie wiosennym oraz jesiennym, wnioskował o wytypowanie osoby odpowiedzialnej za organizację turnieju.

Sołtys wsi Jawory – Marek Mróz wnioskował o zakup gablot na ogłoszenia dla wsi oraz o wykoszenie Kanału Obry.

Burmistrz wyjaśnił, że ze względu na ograniczone środki finansowe Gminy zakup gablot nie może być realizowany dla wszystkich sołectw w bieżącym roku, jednak zakup trzech lub czterech gablot nie będzie problemem. Dodał również, że jeżeli gabloty będą niszczone Rada Sołecka będzie remontować je na własny koszt. Wyjaśnił również, że sprawa czyszczenia Kanału Obrzańskiego była wielokrotnie monitorowana w Urzędzie Marszałkowskim, jednak nie udało się wyegzekwować tego zadania.

Następnie Burmistrz ustosunkował się do wniosku radnego – Michała Dopierały informując, że sam nie będzie organizatorem imprez sportowych. Natomiast pomoc w tym zakresie może udzielić Rada Gminna LZS lub Prezes UKS – Artur Paździerski, który jest odpowiedzialny za stadion sportowy w Borku Wlkp. Dodał także, że planowane na stadionie imprezy sportowe należy wcześniej uzgadniać.

Radny – Jerzy Prałat proponował, aby turniej odbywał się z okazji “Dni Borku Wlkp.”, a koordynatorem był LZS.

Przewodniczący Rady wnioskował, aby na posiedzenie Komisji, gdzie będzie rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy byli zaproszeni kierownicy poszczególnych jednostek.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXX sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie