Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 32 z dnia 25.08.2005 r.

Protokół nr 32 z dnia 25.08.2005 r.


Protokół Nr XXXII/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 25 sierpnia 2005 roku

w godz. od 1600 do 1830

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, nieobecni radni: Irena Rozwora, Zygmunt Klonowski oraz Andrzej Kubiak.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Zapytania i interpelacje radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania

w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.”

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie

zmian budżetu i w budżecie

ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół

i przedszkoli prowadzonych przez gminę Borek Wlkp.

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (działka 308/8)

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (działka 395/11 oraz działki 395/13)

przejęcia sieci wodociągowej na terenie spółki “BIORAJ” od Agencji Nieruchomości Rolnych

zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

29 czerwca 2004 r.

Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Informacja Komisji Oświaty z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (obecny radny – Michał Dopierała).

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych powiatu na sesji.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Przewodniczący Radny – Roman Kręciołek wnioskował

o wyegzekwowanie wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców w Borku Wlkp.

Przypomniał, że termin wykonania wskazanego zadania upłynął kilka lat temu.

Przewodniczący Rady prosił o pisemną odpowiedz w przedmiotowej sprawie.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, że NFOŚ i GW w Warszawie umorzył Gminie Borek Wlkp. cześć pożyczki w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.” Modernizacja i rozbudowa przemysłowo – komunalnej oczyszczalni ścieków w Karolewie dla miejscowości Borek Wlkp.” Dodał także, że wskazane środki muszą być wykorzystane na zadania ekologiczne wobec powyższego jest propozycja przeznaczenia ich na realizacje inwestycji pn. ”Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w SP

w Borku Wlkp.”

Radni nie zgłosili zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 219 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4

do niniejszego protokołu.

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.”

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

W tym punkcie Burmistrz wyjaśnił, że Gmina na szansę uzyskania 50% umorzenia zaciągniętej pożyczki, wobec powyższego z kwoty 400.000 zł pożyczki, do spłaty będzie 200.000 zł.

Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 220 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5

do niniejszego protokołu.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 221 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 222 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7

do niniejszego protokołu.

ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół

i przedszkoli prowadzonych przez gminę Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to fundusz utworzony z 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, a regulamin określa szczegółowy zasady przyznawania nagród.

Przewodniczący Rady dodał także, że są to nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 223 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8

do niniejszego protokołu.

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (działka 308/8)

Powyższy projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Radny – Michał Dopierała zapytał, w którym miejscu jest położona wskazana nieruchomość.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz informując, że działka położona jest za agronomówką w Borku Wlkp. Dodał także, że dotychczasowy dzierżawca odmówił jej użytkowania, wobec powyższego nieruchomość jest proponowana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przystąpiono do przegłosowania powyższego projektu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 224 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9

do niniejszego protokołu.

 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (działka395/11 oraz działki 395/13)

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały przygotowano na wniosek osoby zainteresowanej kupnem działek pod działalność na auto – gaz.

Radny – Jerzy Prałat uważa, że było by to zbyt niebezpieczne dla środowiska. Dodał także, że wskazana nieruchomość może być wykorzystana na parking przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady poparł stanowisko przedmówcy.

W tym temacie wypowiedział się także radny – Kazimierz Banaś twierdząc, że aby wykonywać wspomnianą działalność na pewno należy spełnić określone warunki.

Radny – Michał Dopierała stwierdził, że Gmina mogła udzielić odpowiedzi na zgłoszony w tej sprawie wniosek.

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały nikt z radnych nie głosował, 2 wstrzymało się

od głosowania, a 10 radnych było przeciwnych.

Uchwała nie została podjęta.

 

przejęcia sieci wodociągowej na terenie spółki “BIORAJ” od Agencji Nieruchomości Rolnych

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 225 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu.

 

zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek odczytał § 7 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp., który brzmi “ W skład Biblioteki wchodzą: Filia biblioteczna w Zimnowodzie”.

Następnie Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. –

Urszula Janowska poinformowała, że likwidowana Filia Biblioteki

w Zimnowodzie istniała 80 lat, z wypożyczeń korzystało 80 osób. Dodała także, że czytelnictwo spadło, a budynek potrzebuje gruntowego remontu. Na koniec swej wypowiedzi dodała, że likwidacja filii, to nie jest jej propozycja, ona wykonuje tylko polecenia.

Burmistrz stwierdził, że budynek, w którym znajduje się biblioteka jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, dodał, że po roku 2000 Gmina nie ma szans na przejęcie tego obiektu na własność. Poinformował, że jeśli Rada Miejska uzna, że Gmina może inwestować w nieswoje obiekty, można podjąć się tego zadania. Jednak uważa, że filię biblioteczna należy zlikwidować, natomiast księgozbiór można przekazać do biblioteki szkolnej w Zimnowodzie.

Radna – Róża Jędrosz zaproponowała ustalenie z dyrektorem Zespołu Szkół

w Zimnowodzie korzystanie z wypożyczeń w godzinach popołudniowych np. ok. godz. 1800.

 

Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Jan Wachowski poinformował, że w chwili obecnej nie jest przygotowany na konkretna odpowiedz, jednak jest otwarty na odpowiednie propozycje.

Przewodniczący Rady dodał, że piękny, nowy obiekt szkoły powinien “tętnić życiem”, ponieważ kiedy go budowano zakładano aby cała działalność kulturalno – oświatowa w Zimnowodzie znajdowała się w tym nowym budynku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 226 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11

do niniejszego protokołu.

zmiany uchwały Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

29 czerwca 2004 r.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek.

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXII/ 227 /2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12

do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego dotyczące wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. Wyjaśnił, że w obecnym czasie Gmina dokonała uzgodnień z GDDKiA w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia planu i przekazała projektantowi celem dokończenia tematu.

Ad.9. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Powyższą informację przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Róża Jędrosz.

Informacja została przyjęta przez Radę i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady wnioskował o zwrócenie uwagi mediów i opisanie bardzo dobrze zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci w gminie Borek Wlkp. w okresie wakacji.

 

Ad.10.Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali informację

z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r., wszystkie uwagi i pytania można zgłaszać na posiedzeniach Komisji Rady lub na najbliższej sesji. Przypomniał również radnym o zajęciu stanowiska w sprawie wykupu starego szpitala lub budowie nowego szpitala w Gostyniu.

Radny – Michał Dopierała uważa, że w sprawie szpitala w Gostyniu winno wypowiedzieć się całe społeczeństwo. Wnioskował także o załatanie dziur

w Skokowie.

Następnie Przewodniczący Rady proponował, aby przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się w dniu 25 września br. przygotować konkretne pytania dla społeczeństwa dotyczące szpitala w Gostyniu.

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi zapytał kiedy będzie wymiana rur azbestowych w jego miejscowości.

Burmistrz poinformował, że w miesiącu październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie, natomiast rozpoczęcie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXXII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie