Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 33 z dnia 22.09.2005 r.

Protokół nr 33 z dnia 22.09.2005 r.


Protokół Nr XXXIII/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 22 września 2005 roku

w godz. od 1600 do 1800

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, nieobecni radni: Irena Rozwora, Michał Dopierała oraz Andrzej Kubiak.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz Gminy– Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp., kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.

Zapytania i interpelacje radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych

od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

b) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII / 195/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 – 2009

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie

zmian budżetu i w budżecie

Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z Urzędu Miejskiego był odpowiedzialny za badania mamograficzne i kto ustalił przedział wiekowy kobiet kwalifikujący na bezpłatne badania. Prosił także o ustosunkowanie się Burmistrza Borku Wlkp. do artykułu “Życia Gostynia” nt. Gminy Żydowskiej.

Burmistrz wyjaśnił, że szczegółowej odpowiedzi w przedstawionych sprawach udzieli na następnej sesji Rady.

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych

od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 62/68 w Jeżewie przeznaczonej pod budowę boisk sportowych z terenem rekreacyjnym

o zmniejszonej powierzchni. Dodał także, że na poprzedniej sesji Rada uchwaliła przejęcie działki o powierzchni 2,3377 ha, jednak Agencja wyraziła zgodę tylko na 1,6456 ha. Wobec powyższego przygotowano projekt uchwały j.w.

W tym temacie uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXIII/228/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3

do niniejszego protokołu.

b) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII / 195/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2005 – 2009

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Sekretarz Gminy informując, że w WPI na budowę świetlic w Głogininie i Jeżewie ujęto dotacje otrzymane, jednak

w związku z przygotowywanym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego

w Poznaniu o refundację środków na wskazane zadanie należy wykazać tylko środki własne gminy.

Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXIII/229/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4

do niniejszego protokołu.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie

Marek Rożek – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku ze składanymi wnioskami

o refundację środków na budowę świetlicy w Jeżewie i Głogininie w projekcie uchwały musiały znaleźć się zapisy konkretyzujące przeznaczenie środków na wskazany cel.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXIII/230/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5

do niniejszego protokołu.

c) zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, celem wyjaśnienia im nowej procedury finansowania tych organizacji.

Szczegółowych informacji udzieliła Sekretarz Gminy wyjaśniając, ze ustawa

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu nałożyła na samorządy nowy sposób finansowania organizacji pozarządowych polegający na rozpisaniu konkursu. Dodała także, że w Urzędzie Miejskim za sprawy pozarządowe odpowiedzialny jest Mirosław Kanafa.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXIII/231/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Na zadane przez Przewodniczącego Rady pytanie dotyczące badań mammograficznych dla kobiet z terenu naszej gminy Burmistrz wyjaśnił, że zleceniodawcą badań nie była Gmina lecz Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Dodał także, że przedział wiekowy bezpłatnych badań był ustalony przez organizatora.

Natomiast w temacie Gmin Żydowskich szczegółowo zorientowana była ówczesna Sekretarz Gminy – Maria Matuszewska, wyjaśnił Burmistrz. Poinformował także, że w najbliższym czasie zaprosi ją do Urzędu celem zapoznania się ze szczegółami sprawy, o których poinformuje na następnej sesji Rady Miejskiej.

Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady – Marka Rożka pracownik Urzędu Miejskiego pilotujący sprawę zamiany gruntów nie dokonał sprawdzenia oryginalnych ksiąg wieczystych w biurze notarialnym, a opierał się tylko na kserokopiach dokumentów przedstawionych przez stronę żydowską.

 

 

 

 

Ad.7.Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady skierował pytanie do radnego powiatu gostyńskiego, ile będzie kosztowała budowa nowego szpitala, a ile remont starego obiektu.

Radny – Janusz Sikora poinformował, że kosztorysy tych inwestycji nie są jeszcze sporządzone, jednak stoi na stanowisku budowy nowego szpitala. Dodał także, że o podjętych decyzjach Rady Powiatu w Gostyniu w tym temacie będzie informował na bieżąco.

Następnie głos zabrał Marian Talaga – przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego w Borku Wlkp. zwrócił uwagę na degradację ochrony środowiska na terenie naszej gminy, a szczególnie na zanieczyszczony zbiornik “Jeżewo” i brak wyegzekwowania od mieszkańców przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Po za tym zwrócił uwagę na występujące różnice

w opłatach za ścieki.

Przewodniczący Rady prosił o złożenie powyższych pytań na piśmie

i skierowanie ich do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, która zajmie się ta sprawą.

Sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka zabrał głos w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w jego miejscowości. Poruszył także temat zbyt wygórowanej opłaty za wywóz nieczystości beczkowozem oraz sprawę pobudowania zatoki dla autobusu dowożącego dzieci do szkoły w miejscowości Ustronie. Sołtys poinformował także, że jeśli w ich miejscowości nie będzie oświetlenia, rolnicy zaniechają płacenia podatku rolnego na rzecz gminy.

Burmistrz wyjaśnił, że sprawa modernizacji oświetlenia w Dąbrówce będzie zadaniem priorytetowym, w temacie zatoki dla autobusu poinformował, że zadanie to wykona Miejsko – Gminny Zakład Gospodarczy w Borku Wlkp. po zakończeniu ważnej inwestycji w Koźminie.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację dotyczącą wręczenia nagród w ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł” - akcji profilaktycznej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Radna – Róża Jędrosz zwróciła uwagę, że w piśmie brak informacji nt. wszystkich nagrodzonych uczestników z terenu naszej gminy.

Po czym Przewodniczy Rady poinformował, że sprawa zostanie wyjaśniona

i przedstawiona na najbliższej sesji Rady.

Ad.8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXXIII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołował Przewodniczący Rady

Mirosław Kanafa Roman Kręciołek

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie