Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 34 z dnia 27.10.2005 r.

Protokół nr 34 z dnia 27.10.2005 r.


Protokół Nr XXXIV/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 27 października 2005 roku

w godz. od 1600 do 2100

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz Gminy– Elżbieta Pawlak, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół

i przedszkoli, radni powiatowi, Starosta Powiatu – Elżbieta Palka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Grzegorz Mayer, członek Zarządu Powiatu – Marek Podyma, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny-Tomasz Pawlak), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady.
 4. Propozycje Starosty Powiatu dotyczące szpitala w Gostyniu.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Zapytania i interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. likwidacji zakładu budżetowego
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
 3. zmiany budżetu i w budżecie
 4. zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę
 5. finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną
 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Propozycje Starosty Powiatu dotyczące szpitala w Gostyniu.

W tym punkcie głos zabrała Starosta Powiatu – Elżbieta Palka. Przedstawiała propozycje dotyczące szpitala w Gostyniu:

 1. budowa nowego szpitala - koszt ok. 50 mil zł
 2. modernizacja obecnego – koszt ok. 7.700 tys. zł + koszt wykupu nieruchomości szpitalnych w Gostyniu i Poniecu od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo ok. 3,8 mil.

Obecny radny – Tomasz Pawlak

Następnie Starosta Powiatu przedstawiła projekt rozbudowy szpitala oraz wnioskowała do Rady Miejskiej o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 35 zł od jednego mieszkańca gminy na wykup nieruchomości szpitalnych. Dodała także, że argumentem przemawiającym za wykupem i modernizacją szpitala przemawia fakt, że będzie można podjąć próbę pozyskania środków unijnych.

W tym temacie radni nie wyrazili swojej opinii, natomiast Burmistrz zapewnił, że w budżecie gminy na rok 2006 zostaną zapisane stosowne środki na ten cel.

W dalszej części posiedzenia korzystając z obecności na sesji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu, Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie sytuacji w tym zakresie.

Grzegorz Mayer – dyrektor PZD poinformował, że w skład Powiatu Gostyńskiego wchodzi siedem gmin tj. 500 km dróg, z tego 200 km wymaga natychmiastowej modernizacji. Po za tym przedstawił udział środków powiatowych w modernizacji dróg na terenie gminy Borek Wlkp.

rok 2003 336 tys. zł

rok 2004 1584 tys. zł

rok 2005 452 tys. zł

na rok 2006 zaplanowano:

 1. budowa chodnika w Wygodzie
 2. modernizacja chodnika w Zalesiu
 3. modernizacja drogi w Koszkowie
 4. budowa chodnika w Koszkowie

Na rok 2007 zaplanowana jest modernizacja:

 1. drogi w Borku Wlkp. ul. Konopnicka ( zadanie uzależnione od wybudowania kanalizacji sanitarnej)
 2. drogi Strumiany – Dąbrówka (od drogi nr 12)
 3. budowa chodnika Bruczków
 4. i modernizacja chodnika do szkoły w Zalesiu

Zgłoszone wnioski do Powiatowego Zarządu Dróg:

 1. budowa chodnika w Siedmiorogowie Pierwszym
 2. ustawienie tablicy informacyjnej miejscowości Bruczków (od strony Ruska)
 3. ograniczenie prędkości do 40km/h w miejscowości Bruczków
 4. zmiana organizacji ruchu drogowego w Bruczkowie, w związku ze wzmożonym ruchem od strony miejscowości Rusko
 5. modernizacja ul. Dworcowej w Borku Wlkp. w związku z tworzącymi się dużymi kałużami w czasie deszczu – złe usytuowanie kratek ściekowych
 6. zmiana oznakowania na drodze Gostyń – Borek Wlkp. (łuk do Śremu) – obecnie mało widoczny znak od strony Śremu -“ustąp pierwszeństwa przejazdu”
 7. budowa zatoczki w Bruczkowie
 8. budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Sportowej do ul. Dworcowej oraz w miejscowości Leonów

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu stwierdził, że wnioski należy składać do Zarządu Dróg. Będą rozpatrywane w zależności od terminu wpływu i możliwości finansowych.

Po czym Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział w sesji i przedstawieniu propozycji dotyczących szpitala w Gostyniu. Zapewniając także, że temat ten zostanie szczegółowo przeanalizowany przez Radę Miejską Borku Wlkp.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. likwidacji zakładu budżetowego

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że zakład w dotychczasowej formie nie może prawnie funkcjonować (nie może przystępować do przetargów), z dniem 1 stycznia 2006 roku poprzez likwidację zakładu można przekształcić go w spółkę lub przyłączyć do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Borku Wlkp., jednak taką decyzję może podjąć tylko Walne Zgromadzenie SKR.

Następnie Dyrektor Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski przedstawił informację na temat działalności zakładu od 2001 roku. Między innymi:

 • stan zatrudnienia w poszczególnych latach
 • wykonywane prace
 • stan zobowiązań i należności

Po czym, Kierownik MGZG – Grzegorz Józefowski w imieniu swoim i pracowników wypowiedział się w sprawie likwidacji zakładu, co stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady stał na stanowisku, iż wolą Rady Miejskiej jest aby nikt z likwidowanego zakładu nie został bez pracy

Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 wstrzymało się

od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Kazimierz Banaś, Andrzej Kubiak, oraz Mariusz Szczepaniak).

Uchwała Nr XXXIV/232/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
 2. Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

  Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.

  W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni j.w.).

  Uchwała Nr XXXIV/233/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7

  do niniejszego protokołu.

 3. zmiany budżetu i w budżecie
 4. Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

  Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Kazimierz Banaś, Andrzej Kubiak, Mariusz Szczepaniak oraz Michał Dopierała).

  Uchwała Nr XXXIV/232/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8

  do niniejszego protokołu.

 5. zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę
 6. Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak poinformowała, że sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego, dlatego podjęcie uchwały jest zasadne i uregulowane.

  Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonywania pochówku.

  Sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów przez gminę może ubiegać się osoba lub rodzina będące w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów.

  Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

  od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Kazimierz Banaś, Andrzej Kubiak, oraz Mariusz Szczepaniak).

  Uchwała Nr XXXIV/235/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9

  do niniejszego protokołu.

 7. finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

Marek Rożek – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Kazimierz Banaś, Andrzej Kubiak, oraz Mariusz Szczepaniak).

Uchwała Nr XXXIV/236/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani tez zapytanie.

Ad.10.Wolne głosy i wnioski.

Radny – Mieczysław Dębowiak zapytał czy będzie modernizowana droga do Maksymilianowa.

Burmistrz wyjaśnił, że droga ta w miarę możliwości finansowych będzie realizowana.

Dyrektor MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski wnioskował o dalsze pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów komunalnych w związku z rozpoczętą działalnością i dalszymi planami.

Radny Powiatu – Janusz Sikora wnioskował o zamontowanie chobków zwalniających jazdę na osiedlach w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek zgłosił niszczenie studzienek kanalizacyjnych na ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp., ponowił swój wniosek dotyczący zabezpieczenie studzienek.

Dyrektor MGZG – Leszek Dajewski wyjaśnił, że studzienki na wskazanej ulicy są betonowe i nie powinny być montowane na drodze użytkowanej przez samochody.

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał Radę z wnioskiem Urzędu Miejskiego w sprawie przyznania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zalesie – Dąbrówka, Głoginin – Walerianów oraz Studzianna.

Powyższe przedsięwzięcia radni zaopiniowali pozytywnie

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXXIV sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie