Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz kadr

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz kadr

E-mail: biurorady@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, komisji oraz Burmistrza;
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z prowadzeniem sesji, posiedzeń  i spotkań Rady i jej komisji;
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza;
 • protokołowanie sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań;
 • tworzenie uchwał przeznaczonych do publikacji w Edytorze Aktów Prawnych;
 • zapewnienie publikacji i wdrożenie uchwał Rady Miejskiej;
 • organizowanie szkoleń radnych;
 • przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych, pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uchwał oraz zarządzeń do realizacji;
 • prowadzenie rejestru skarg i  wniosków– kierowanych do Rady Miejskiej;
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji  składanych przez radnych;
 • nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym w celu merytorycznego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;
 • organizacja i prowadzenie spraw dotyczących wyboru organów jednostek pomocniczych;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych.
 • prowadzenie całokształtu spraw kadrowych, przede wszystkim:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników, dyrektorów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, 
  • przygotowywanie wniosków emerytalno-rentowych,wydawanie zaświadczeń Rp-7 oraz świadectw pracy,prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przygotowywanie i rejestracja umów zlecenia oraz umów o dzieło,
  • sporządzanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących służby przygotowawczej pracowników Urzędu na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-05-15
Ilość zmian wpisu: 9 - pokaż poprzednie wersje