Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami

Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami

E-mail: egzekucje@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 655716120

Do zadań stanowiska do spraw egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należą w szczególności:

 

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy,

 • obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,

 • ewidencja na kontach księgowych przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, dokumentowanie operacji gospodarczych,

 • prowadzenie całości spraw w zakresie zwłoki w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanie odsetek za zwłokę, rozliczanie wpłaty – w tym wydawanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych,

 • egzekucja administracyjna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym wysyłka upomnień oraz sporządzanie tytułów wykonawczych,

 • bieżące uzgadnianie prowadzonych kont analitycznych z syntetyką,

 • współudział w kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.,

 • przygotowywanie projektów uchwał oraz innych niezbędnych aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 • sporządzanie i przedkładanie odpowiednim organom i instytucjom przewidzianych przepisami prawa sprawozdań, informacji i analiz,

 • współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,

 • współudział w prowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców,

 • współudział w organizowaniu na terenie gminy akcji ,,sprzątanie świata”,

 • współudział w dokonywaniu kontroli stanu sanitarno – porządkowego mającego wpływ na środowisko naturalne,

 • ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, referatem finansowym oraz innymi stanowiskami pracy w zakresie prowadzonych spraw,

 • współpraca ze stanowiskiem ds. funduszy strukturalnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na zadania z zakresu gospodarki odpadami,

 • przygotowywanie informacji wynikających z przepisów prawa do umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 • bieżąca obsługa klienta,

 • realizacja innych zadań i działań wynikających z obowiązujących przepisów lub doraźnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2013-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-08