Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.Burmistrz Borku Wlkp. ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008/2009.

Pomoc skierowana jest do dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - do kwoty 70 zł,
- dla uczniów klas I szkół podstawowych - do kwoty 130 zł,
- dla uczniów klas II szkół podstawowych - do kwoty 150 zł,
- dla uczniów klas III szkół podstawowych - do kwoty 170 zł.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza lub od 1 września 2008 r. będzie uczęszczać uczeń.
Formularze wniosków można pobrać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., pokój nr 1, lub z Internetu ze strony: www.borekwlkp.pl
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
4. Dyrektor przedszkola/szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa powyżej.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły/przedszkola, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009 w terminie do dnia 15 września 2008 r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie