Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

E-mail: os@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie planów, programów oraz innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska, realizacja ich założeń;
 • przygotowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska;
 • opiniowanie oraz uzgadnianie dokumentów planistycznych i innych w zakresie ochrony środowiska, wymaganych przepisami prawa;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
 • w zakresie objętym właściwością Gminy;
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku oraz jego ochronie;
 • prowadzenie spraw dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, w tym obsługa bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ);
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia;
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy,
 • w tym prowadzenie bazy azbestowej;
 • zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków do ich utrzymania;
 • realizacja zadań  z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 • przyjmowanie  deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz wprowadzanie do  centralnej ewidencji emisyjności budynków danych oraz informacji zawartych w tych deklaracjach;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnej kary za ich samowolne usuwanie;
 • realizacja zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenu działek  stanowiących własność Gminy;
 • gospodarowanie drewnem  pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 • realizacja zadań związanych z lokalnymi formami  ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody;
 • zakładanie oraz utrzymywanie w należytym stanie  terenów zieleni i zadrzewienia;
 • realizacja zadań  z zakresu  ochrony zwierząt w szczególności:
  • przygotowywanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz realizacja zadań wynikających z tego Programu,
  • przygotowywanie projektów zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
  • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia,
  • współpraca ze schroniskiem dla zwierząt;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
 • transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych ww. zezwoleń;
 • realizacja zadań związanych z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
 • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni  ścieków;
 • prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe w zakresie pozbywania się przez nich nieczystości ciekłych;
 • wykonywanie zadań w zakresie gospodarki wodnej;
 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki leśnej dla lasów gminnych zgodnie z planami urządzania lasów;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze;
 • zlecanie obowiązkowych przeglądów fontanny znajdującej się w Parku im. Adama Mickiewicza w Borku Wlkp. oraz prowadzenie dla fontanny książki obiektu budowlanego oraz dokonywanie w niej wpisów.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Wisława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2020-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-03-01