Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

E-mail: osigw@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

Organizuje pracę komórki.

Nadzoruje i kontroluje pracę podległych pracowników.

Dokonuje oceny pracy podległych pracowników oraz występuje z wnioskami osobowymi
w ich sprawie (wyróżnianie, nagrody, awanse, kary).

Prowadzi sprawy z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków.

Prowadzi sprawy z zakresu ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami.

Prowadzi sprawy z zakresu utrzymania czystości i porządku.

Organizuje, nadzoruje i kontroluje zadrzewienia na terenie gminy.

Prowadzi sprawy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i przed hałasem, zwłaszcza w zakresie uciążliwości dla ludzi i środowiska.

Prowadzi sprawy z zakresu ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych.

Przygotowuje plan gospodarki odpadami.

Przygotowuje program ochrony środowiska.

Przygotowuje projekt budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej oraz nadzór nad jego realizacją.

Uzgadnia sposób postępowania z odpadami.

Opiniuje w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w wyniku której,

powstają odpady niebezpieczne lub inne zgodnie z przepisami prawa.

Wyznacza składowisko odpadów w trybie przepisów o zagospodarowaniu

Przestrzennym.

Wydaje zgodę na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów w przypadkach gdy wytwarzający odpady spełnia określone w przepisach prawa warunki.

Przyjmuje informację o rodzaju i ilości umieszczonych na składowisku odpadów oraz w czasie ich składowania.

Przygotowuje materiały niezbędne do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

Wydaje zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.

Uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie prowadzonych spraw.

Przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące prowadzonych spraw.

Opiniuje i opracowuje dokumentację SZJ.

Wykonuje czynności wynikające z postanowień dokumentacji SZJ.

Sporządza informacje i sprawozdania w zakresie prowadzonych spraw.

Współdziała z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.

Sprawuje kontrolę wewnętrzną w jednostce macierzystej i podległych jednostkach

w zakresie prowadzonych spraw oraz prawidłowości wykonywania czynności lub

sporządzania dokumentów przez poprzedników w procesie załatwiania danej operacji gospodarczej lub sprawy.

Przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Stosuje jednolity rzeczowy wykaz akt – wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

Wykonuje polecenia przełożonych.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wisława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-05