Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

E-mail: osigw@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie i nadzorowanie pracy referatu;
 • organizowanie pracy poszczególnych stanowisk pracy;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu;
 • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową organizację, skuteczność pracy, gospodarkę finansową referatu;
 • przygotowywanie planów i programów z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;
 • prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami;
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt;
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji środowiskowych;
 • wydawanie decyzji i pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz nadzór nad dopełnieniem obowiązków wynikających z wydanych zezwoleń;
 • prowadzenie kontroli i wizji terenowych z zakresu ochrony środowiska;
 • tworzenie i utrzymanie terenów zielonych;
 • wydawanie opinii i zezwoleń w zakresie prowadzonych spraw;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wisława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03