Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

E-mail: osigw@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie planów i programów z zakresu ochrony środowiska;

 • realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony złóż mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;

 • prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska;

 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;

 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia;

 • udostępnianie informacji o środowisku oraz jego ochronie;

 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Gminy;

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i pozwoleń na usuwanie drzew
  i krzewów oraz wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów;

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną;

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt;

 • zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków do ich utrzymania;

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych ww. zezwoleń;

 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

 • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

 • prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe w zakresie pozbywania się przez nich nieczystości ciekłych;

 • tworzenie i utrzymanie terenów zielonych;

 • zlecenie obowiązkowych przeglądów fontanny znajdującej się w Parku im. Adama Mickiewicza w Borku Wlkp. oraz prowadzenie dla fontanny książki obiektu budowlanego oraz dokonywanie w niej wpisów;

 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza i Sekretarza.

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Wisława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2020-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-11-03